Workshop ‘Tomke syn pyamadei’

09-09-2022 BALK – Tomke heeft vandaag, net als Kornelia, geen zin om zich aan te kleden. Daarom maken ze er een pyjamadag van. Uiteindelijk loopt de pyjamadag uit op een feestje! Tomke hoopt dat veel kinderen zijn pyjamafeestje mee willen vieren! En… wie het leuk vindt, mag in pyjama komen.

Geartsje komt langs met een keyboard, een koffer vol muziekinstrumentjes en natuurlijk met de Tomke-poppen. M.b.v. de poppen en de kinderen wordt het verhaaltje uitgespeeld. Ook wordt er muziek gemaakt, gezongen en gaan de voetjes van de vloer.

Lês-mar-foar-wiken
Fan 5 oant en mei 30 septimber binne de Lês-mar-foar-wiken! Yn dy perioade wurdt oeral yn Fryslân wer foarlêzen út it nije Tomke-boekje. Nei it foarlêzen krije alle pjutten it boekje mei nei hûs, dat dit jier as tema ‘thús’ hat. It nije Tomke-boekje, ‘Thús by Tomke!’, sit wer grôtfol moaie ferhaaltsjes, ferskes en gedichtsjes oer ferhúzje, pyamadei, besite en noch folle mear. Yn de Lêste wike fan augustus krije alle pjuttelokaasjes automatysk de boekjes besoarge.

Op sneon 3 septimber wurdt ôftrape mei in grut foarlêsfeest by Paviljoen MeM yn Bûtenpost. Dêrmei starte alle foarlêsfeestlikheden en kinne de boekjes ek yn de biblioteken útdield wurde. Ek binne der wer ferskate foarstellingen yn de biblioteken! Sa kinst tegearre wekker wurde yn é sliepkeamer mei de muzikale foarstelling ‘Us hûs!’ fan Janneke Brakels, of yn pyama nei de biblioteek om mei Tomke en Kornelia in pyamafeestje te hâlden, in foarstelling fan Geartsje Douma. Yn guon biblioteken kinst ek mei Tomke op ’e foto.

Ynformaasje oer plak en tiid fan de foarstellingen is te finen by jim biblioteek. En net allinnich de Tomke-boekjes wurde hjir útdield; foar de âldere bern is der wer in nij Keimpe-boekje!
Sjoch foar alle ynfo oer de Lês-mar-foar-wiken op www.tomke.frl/les-mar-foar-wiken.

Geef een reactie