Natuurorganisaties vrezen negatieve gevolgen door verlies van derogatie

09-09-2022 BALK – Deze week werd bekend dat Nederland de derogatie om extra mest uit te rijden gaat verliezen vanaf 2026. Dinsdag 13 september staat het Commissiedebat Mestbeleid op de agenda van de Tweede Kamer. Natuurmonumenten, Natuur & Milieu, Vogelbescherming Nederland, LandschappenNL en de Natuur- en Milieufederaties maken zich grote zorgen over het gebrek aan aanvullend beleid van het ministerie van LNV om negatieve gevolgen van het verlies van derogatie voor te zijn en op te vangen binnen het Nationaal Programma Landelijk Gebied.

De natuurorganisaties hebben een brief naar de Tweede Kamer en naar de verantwoordelijke ministers Schouten van LNV en Harbers van Infrastructuur en Waterstaat gezonden. Het verlies van derogatie mag niet leiden tot toename gebruik van kunstmest, stellen de vijf organisaties. Ze dringen aan op verlaging van de gebruiksnormen voor de bemesting met stikstof. Daarnaast mag het verlies van derogatie niet leiden tot het omzetten van gras naar bouwland.

De natuurorganisaties adviseren om de Commissie Deskundigen Meststoffenbeleid, waar nodig aangevuld met andere expertises, met spoed een advies te laten uitbrengen over de korte en langetermijneffecten van het verlies van derogatie en hoe klimaat, natuur en waterkwaliteit door verlies van derogatie kunnen verbeteren, de inkomenspositie van melkveehouders beschermd kan worden en hoe natuurinclusieve kringlooplandbouw verder bevorderd kan worden.

Geef een reactie