Voorstellen perspectiefnota naar oktober

28-05-2022 JOURE – De afweging van nieuwe beleidsvoorstellen vindt in het najaar plaats doordat de hoogte van de algemene uitkering vanuit het Rijk nog niet bekend is. Normaal gebeurt dit voor de zomer. Jos Boerland, wethouder financiën: “Een zorgvuldig financieel beleid is belangrijk en we wachten dan ook tot er duidelijkheid is over de hoogte van de uitkering vanuit het Rijk en dus over onze financiële ruimte. Bovendien geeft dit het nieuwe college de gelegenheid om hier straks een eerste keuze in te maken”.

Belangrijke bijdrage
De algemene uitkering van het Rijk betreft maar liefst 85% van de inkomsten van de gemeentelijke begroting. Op dit moment is er nog geen duidelijkheid over de hoogte van dit bedrag. Dit komt vooral door onzekerheid over de herverdeling van het gemeentefonds (bijdrage per inwoner die gemeenten vanuit het rijk ontvangen) en over de financiële gevolgen van het nieuwe regeerakkoord. Beide zijn van invloed op de hoogte van de algemene uitkering aan gemeenten. In de meicirculaire die eind mei verschijnt, verwachten we meer duidelijkheid over deze onzekerheden en dus over de financiële ruimte die onze gemeente krijgt. 

Regeerakkoord geeft vanaf 2026 onzekerheid
Tot en met 2025 lijkt er voldoende geld vanuit het rijk naar gemeenten te gaan, zo heeft het ministerie van binnenlandse zaken en koninklijke relaties (BZK) aangegeven. Vanaf 2026 is er echter grote onzekerheid en ontvangen gemeenten fors minder geld; 2026 wordt dan ook het ‘ravijnjaar’ genoemd. Het is daarom lastig om toekomstplannen te maken. Immers, veel plannen vragen om een jaarlijkse investering en dus om structurele financiële dekking.

Er blijft ruimte voor nieuwe plannen
Nieuwe beleidsvoorstellen nemen we daarom niet mee bij de perspectiefnota maar bij de begroting 2023. Hierdoor verschuift het moment van besluitvorming maar niet het jaar van ingang van de nieuwe beleidsplannen. En kan door het nieuwe college op dat moment een brede afweging worden gemaakt van alle nieuwe beleidsvoorstellen binnen de beschikbare financiële ruimte die er dan is. 

Huidige perspectiefnota
In de perspectiefnota 2023 die het college nu aan de raad voorlegt, staan eerst alleen de autonome ontwikkelingen zoals de aanpassingen algemene uitkering uit 2021 en de gevolgen van de eerder genomen raadsbesluiten, zoals camping Lemmer en het onderhoudsplan vastgoed. Daarnaast wordt in deze perspectiefnota aandacht besteed aan de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, de woonopgave, de jeugdzorg en de nieuwe Omgevingswet. Het Rijk wilde in eerste instantie bezuinigen op de bijdrage aan gemeenten voor jeugdzorg, maar na weerstand vanuit gemeenten overweegt men nu om deze bezuiniging niet door te voeren. De meicirculaire zal hier duidelijkheid over geven. >>

Financieel perspectief 2023-2026
Er wordt in de perspectiefnota 2023 een geactualiseerd meerjarenperspectief getoond, tot en met 2026. Alle jaren moeten een positief saldo van minimaal € 100.000 hebben, zoals onze financiële verordening aangeeft. De ontwikkeling van de algemene reserve laat eind 2026 een saldo zien van € 14 miljoen.
Hiervan is € 8 miljoen nodig om niet begrote, onverwachte tegenvallers op te kunnen vangen. Er resteert vervolgens een vrije algemene reserve van € 6 miljoen. Jos Boerland: “Ik ben trots op dit resultaat en op de ruimte die we houden voor ontwikkeling. Zo kunnen we blijven zorgen voor goede voorzieningen voor onze inwoners en ondernemers”.

Besluitvorming financiële proces
De raad vergadert in het Petear van 23 juni over de financiële stukken, waarna de besluitvorming is gepland voor de raadsvergadering van 4 juli.

Geef een reactie