Participatiebeleid ‘Samen voor ons water’ ter inzage

16-11-2022 BALK – Wetterskip Fryslân wil inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties actief betrekken bij haar werk. Dat is niet nieuw, dat deden ze al. Hoe ze dat doen leggen ze nu vast in participatiebeleid. Dat beleid heet ‘Samen voor ons water’. Hierin staat hoe het wetterskip de mienskip betrekken bij hun werk. Maar ook hoe zkij omgaan met initiatieven vanuit de omgeving. Hiermee spelen ze in op de invoering van de Omgevingswet op 1 juli 2023. Van 10 november tot en met 21 december 2022 ligt de inspraak- en -participatieverordening ter inzage.

Alleen ga je sneller, samen kom je verder
Het wetterskip betrekt de omgeving bij hun werk. Voorbeelden daarvan zijn de dijkverbetering Koehool Lauwersmeer, de visie klimaatbestendig Fryslân en het gebiedsproject de Groote Veenpolder.  Het participatiebeleid brengt de bestaande en nieuwe mogelijkheden voor het betrekken van de mienskip bij elkaar. Dat vinden ze belangrijk.

Dijkgraaf Luzette Kroon: `We halen graag op wat mensen van ons werk vinden. Maar ook of zij oplossingen zien voor de uitdagingen waar we voor staan. Zo werken we aan een grotere betrokkenheid van de mienskip. Dat leidt meestal tot beter gedragen besluiten.’

Eigen initiatief
Steeds vaker nemen inwoners en ondernemers zelf het initiatief voor plannen in hun omgeving. Ook hierover staan in het participatiebeleid afspraken. Zo kan het wetterskip mogelijk helpen als het initiatief bijdraagt aan veilig, voldoende of schoon water. En wanneer het aansluit bij huidige of toekomstige werkzaamheden.

Participatiebeleid ter inzage: 10 november tot en met 21 december 2022
Van 10 november tot en met 21 december 2022 ligt het participatiebeleid ‘Samen voor ons water’ ter inzage. Wie op het beleid wil reageren kan een zienswijze indienen. Dit kan via de website van Wetterskip Fryslân, www.wetterskipfryslan.nl/omgevingswet of overheid.nl. Er wordt een reactienota vastgesteld waarin alle ingediende zienswijzen van een reactie worden voorzien.

Deze reactienota leggen we samen met het beleid en de verordening voor aan het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur stelt in februari 2023 het definitieve beleid en de definitieve verordening vast. Degenen die een zienswijze hebben ingediend krijgen een afschrift van de reactienota toegestuurd. Zodra het beleid en de verordening definitief zijn vastgesteld, maken we dit bekend in het Waterschapsblad.

Geef een reactie