Nieuw Kenniscluster voor Verziltingsvraagstukken in Delta’s vandaag opgericht

03-02-2023 BALK – Verzilting van landbouwgronden is een groter wordend probleem. Met name in noordelijke kleischil in Fryslân en Groningen, de Wieringermeerpolder in Noord-Holland, de Zeeuwse delta, maar ook in een aantal veenweidegebieden. Daarom is een Kenniscluster voor Verziltingsvraagstukken in Delta’s opgericht. De provincie Fryslân heeft hiervoor één miljoen euro beschikbaar.

Het Kenniscluster heeft als doel om kennis over verziltingsvraagstukken te verzamelen en te verspreiden. Het gaat dan bijvoorbeeld om het wetenschappelijk vastleggen van bestaande kennis, het inbrengen van de kennis en best practices in opleidingen, het adviseren van overheden en praktijkgerichte voorlichting van de landbouwsector. Het cluster zal zelf geen onderzoek uitvoeren, maar optreden als partner of begeleider. Met partners wil het Kenniscluster tot een Nationale Kennisagenda komen, die bepalend wordt voor de activiteiten van het cluster.

Verschillende organisaties werken samen in het cluster. Onder andere de provincies Fryslân, Groningen, Noord Holland en Zeeland, het Ministerie van LNV, waterschappen, hogescholen en universiteiten, landbouwpartijen en organisaties voor praktijkonderzoek zoals SPNA.

Het bedrijfsleven is uitgenodigd om ook aan te sluiten. De komende maanden wordt verder gewerkt aan deze krachtenbundeling.

Verzilting en reguliere teelten
Met het Kenniscluster wordt invulling gegeven aan het bestuursresultaat: ’Potato Valley is een toegankelijk en essentieel kenniscentrum geworden op het gebied van zilte teelt en biedt ondernemers perspectief op nieuwe verdienmodellen.’ Wel in aangepaste vorm, want er is gekozen voor een samenwerking tussen verschillende partijen, waar Potato Valley er één van is. Ook ligt de focus niet alleen op zilte teelten, maar met name ook op de relatie tussen verzilting en reguliere teelten.

Het Kenniscluster bestaat uit: provincies Fryslân, Groningen, Noord Holland en Zeeland, het Ministerie van LNV, Rijksuniversiteit Groningen, Wageningen University & Research, Hogeschool Van Hall Larenstein, Deltares, The Potato Valley, HZ University of Applied Sciences, Waterschap Noorderzijlvest, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, SPNA, Proefboerderij de Rusthoeve, Vertify, gemeenten Waadhoeke en Noardeast-Fryslân, Waddenacademie, Hanzehogeschool, Wetterskip Fryslân, Netherlands Water Partnership, Netherlands Food Partnership en LTO Noord.

Geef een reactie