Melkveeorganisaties stellen basiseisen voor sluiten Landbouwakkoord

25-03-2023 BALK – In de afgelopen maanden is door de ketenpartijen die meepraten over een Landbouwakkoord gewerkt aan het inzichtelijk maken van de onderdelen die belangrijk zijn voor het perspectief van de agrarische sector. De LTO vakgroep Melkveehouderij, Nederlandse Melkveehouders Vakbond, Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt, Agractie Nederland, De Natuurweide en Netwerk Grondig hebben daarbij nauw samengewerkt. Ze zijn het eens over de eisen die de basis moeten vormen voor het sluiten van een Landbouwakkoord.

Aan de sectortafel Melkvee- en kalverhouderij is goede voortgang geboekt om te komen tot oplossingsrichtingen. Er moeten een aantal afspraken centraal staan die als fundament dienen voor het mogelijk te sluiten Landbouwakkoord, stellen de vertegenwoordigers van de melkveehouderij. Deze gaan over de beschikbaarheid van grondareaal voor de melkveehouderij, het behoud van de agrarische bestemming en het borgen van de inspraak en zeggenschap van boeren in gebiedsprocessen.

Het verliezen van de derogatie om extra mest te kunnen uitrijden heeft grote gevolgen voor de inkomenspositie van melkveehouders. Het is daarom noodzakelijk dat er een nieuw systeem komt waarmee op bedrijfsniveau dierlijke mest optimaal benut kan worden en waarbij het sturen op doelen centraal staat.

Alleen als in het Landbouwakkoord afspraken gemaakt kunnen worden over deze samenhangende onderdelen is de melkveehouderij in staat bijdragen te leveren aan de maatschappelijke doelen op het gebied van klimaat, natuur en waterkwaliteit, aldus de zes organisaties.

Als het niet mogelijk is om goede afspraken te maken over de genoemde onderdelen heeft de verdere uitwerking van het Landbouwakkoord volgens de melkveehoudersorganisaties geen zin. Verder bevestigen zij nogmaals dat er alleen een akkoord bereikt kan worden als er een oplossing is voor de PAS-melders en als de kritische depositiewaarde uit de wet gaat.

Geef een reactie