De raad vergadert op 22 februari (gewijzigde aanvangstijd)

13-02-2023 BALK – De gemeenteraad vergadert op woensdag 22 februari. De vergadering vindt plaats in het gemeentehuis, Herema State 1 in Joure en begint om 18.30 uur. De eindtijd is: 23.00 uur.

De agenda ziet er qals volgt uit:

 1. Opening, vaststellen agenda en mededelingen
 2. Vragenhalfuur
 3. Besluitenlijst van de raadsvergadering van 25 januari 2023, toezeggingen- en vragenlijst en lijst
  moties en amendementen
  Voorstel:
  a. de besluitenlijst vaststellen;
  b. de toezeggingen- en vragenlijst vaststellen;
  c. lijst moties en amendementen.
 4. Debat
 5. D. Inkoop- en aanbestedingsbeleid DFM 2022
 6. D. Onttrekking openbaarheid pad Dokter Hattinkstrjitte te Wijckel
 7. D. Programma Recreatie en Toerisme de Fryske Marren
 8. D. Motie vreemd aan de orde van de dag; “On Hold” zetten van aanvragen zonnepanelen op
  agrarische grond en op grond met bestemming natuur en landschap KFM, FvD, BP DFM.
 9. D. Vaststellen bestemmingsplan Sint Nicolaasga – Eysinga State partiële herziening
 10. D. Participatie -en inspraakverordening gemeente De Fryske Marren
 11. D. Bestemmingsplan Hoge Dijk 9 Rotsterhaule
 12. D. Fryske Regiovisie Jeugdhulp 2023-2026 ‘Mei-inoar foar ús bern’
 13. D. Uitwerking decembercirculaire 2022;
 14. D. Wijzigingsvoorstel GR Recreatieschap Marrekrite
 15. D. Aanvraag vergoeding gemaakte kosten voor het opsporen en ruimen van ontplofbare
  oorlogsresten
 16. D. Uitvoeringsprogramma 2022-2026
 17. D. 17D. Rekenkameronderzoek Evaluatie participatiewet
 18. D. Gedragscode raads- en commissieleden
 19. Beslút

Op de website dfm.bestuurlijkeinformatie.nl vindt u per vergadering de laatste stand van zaken. Hier kunt u ook de vergadering live volgen.

Geef een reactie