College stelt gemeenteraad voor om te starten met locatieonderzoek voor opvang asielzoekers

23-03-2023 BALK – Het college van burgemeester en wethouders van De Fryske Marren stelt de gemeenteraad voor om in gezamenlijkheid met het COA te zoeken naar een geschikte locatie voor de opvang van asielzoekers in de gemeente. Op dit moment vangt De Fryske Marren asielzoekers op in het azc in Balk. Deze opvang eindigt op 1 oktober 2023.

Burgemeester Fred Veenstra over het voorstel: “Er ligt een maatschappelijke opgave. Landelijk is er een enorme vraag naar opvanglocaties en de verwachting is dat dit op korte termijn niet zal veranderen. We vragen nu aan de raad of men akkoord gaat met een onderzoek naar een geschikte opvanglocatie in onze gemeente.”

Verzoek COA
Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft gemeente De Fryske Marren gevraagd om de mogelijkheden voor een nieuwe opvanglocatie voor asielzoekers te onderzoeken. Het college van De Fryske Marren heeft besloten om dit verzoek voor te leggen aan de gemeenteraad. Als de raad hiermee instemt zal het college een locatieonderzoek uitvoeren. De uitkomsten van het locatieonderzoek worden vervolgens aan de raad voorgelegd.

Het COA werkt met de Uitvoeringsagenda Flexibilisering Asielketen toe naar een stabiele opvang die beter en flexibel kan inspelen op wijzigingen in de instroom van asielzoekers. Deze zal worden vertaald in een landelijke regeling die ervoor zorgt dat iedere provincie naar rato van het aantal inwoners opvang moet bieden aan asielzoekers.

Behandeling in gemeenteraad
Het college koerst op behandeling in de raad van 19 april aanstaande.

Geef een reactie