Waterschappen willen snelle wetgeving voor verbreding teeltvrije zones

07-09-2022 BALK – Op dinsdag 13 september staat in de Tweede Kamer een Commissiedebat Mestbeleid met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gepland. Op de agenda staat het zevende Actieprogramma Nitraatrichtlijn en de derogatie. De waterschappen maken zich zorgen over de kwaliteit van het oppervlaktewater. Ze bepleiten snelle wetgeving voor verbreding van de teeltvrije zones

Met het zevende Actieprogramma Nitraatrichtlijn worden de doelen van de Kaderrichtlijn Water voor oppervlaktewater in 2027 niet gehaald. Daarom wil het kabinet via het Nationaal Programma Landelijk Gebied met een gebiedsgerichte aanpak ook werk maken van de doelen van de Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water.

Een andere belangrijke maatregel om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren, is het aanhouden van bufferstroken langs het oppervlaktewater. Deze stroken mogen niet bemest en niet bespoten worden. In het zevende Actieprogramma Nitraatrichtlijn staat dat de huidige teeltvrije zones worden verbreed. Daarvoor is een wetswijziging nodig. De waterschappen hopen dat minister daar haast mee maakt, zodat de wet op 1 januari 2023 ingaat.

Als de Europese Commissie  Nederland geen derogatie meer verleent voor het uitrijden van extra dierlijke mest, dan valt voor melkveehouders ook de verplichting weg dat ze 80% van hun grond voor grasland gebruiken. Als grasland wordt omgezet naar bouwland voor de teelt van allerlei gewassen, zorgt dat voor een verslechtering van de waterkwaliteit. Er komen dan meer meststoffen en residuen van gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater terecht. Ook is er dan meer water nodig dan voor grasland.

De waterschappen willen dat de minister ervoor zorgt dat bij verlies van de derogatie de kwaliteit van het oppervlaktewater niet achteruit gaat.

Geef een reactie