Visie klimaatbestendige veengebieden van coalitie ‘Natuurlijke klimaatbuffers’

06-07-2022 BALK – Veengebieden kunnen een wezenlijke bijdrage leveren aan de bestaande klimaatopgave. Dit lukt alleen door vernatting van veengronden en het stimuleren van een meer natuurlijk gebruik. Om dit mogelijk te maken, heeft de coalitie ‘Natuurlijke klimaatbuffers’ de ‘visie Klimaatbestendige veengebieden’ opgesteld in samenwerking met ecologisch adviesbureau Altenburg en Wymenga uit Friesland en een landschapsarchitectuur bureau. 

De coalitie ‘Natuurlijke klimaatbuffers’ pleit voor meer natuurlijke oplossingen. Sleutelfactor binnen het toekomstbestendige laagveenlandschap is het meer en beter vasthouden van water op landschapsschaal. In de drie sporen worden de mogelijkheden voor toekomstig landgebruik bij verhoogde grondwaterstanden in de overgangsgebieden en natuurkernen toegelicht.

De gepresenteerde ontwikkelrichtingen kunnen onderdeel uitmaken van een gebiedsprocessen. Hierbij is sprake van maatwerk. Per regio, per locatie, met alle belanghebbenden de juiste afwegingen te maken. Een transitie komt pas op gang als er maatschappelijk draagvlak is en voldoende financiering voor inrichting en beheer.

Een toekomstbestendig laagveenlandschap zal ruimtelijk gaan veranderen als bodem en water sturend worden voor ontwikkelingen. Functiecombinaties zoals natte teelten en waterberging met meer moerasnatuur geven meer dynamiek en voegen variatie toe aan het landschap. De belevingswaarde van het landschap wordt vergroot en is daardoor aantrekkelijk voor bewoners en recreanten.

Per type laagveenlandschap gaat de transitie er anders uitzien; gebaseerd op het verleden, het huidige landschap en de toekomstige opgaven. Het landschap wordt rijker en meer divers en in alle gevallen vraagt dit om maatwerk. In gebiedsprocessen zijn zorgvuldige maar ook heldere afwegingen nodig omdat alle opgaven ruimtelijke verenigbaar zijn. Met deze visie delen de natuurorganisaties kennis en expertise om zo bij te dragen aan dit zorgvuldige, regionale keuzeproces met oog voor boeren, bewoners én natuur.

Geef een reactie