Vergunningverlening voor stikstof ligt tijdelijk stil

05-10-2022 BALK – Provincie Fryslân schort de vergunningverlening Wet natuurbescherming voor het onderdeel stikstof tijdelijk op tot 1 januari 2023. Door recente ontwikkelingen is de juridische houdbaarheid van vergunningen zeer onzeker geworden.

Op 7 september jl. heeft de Raad van State een uitspraak(externe link) gedaan over emissiearme stallen in de melkveehouderij. Dit zijn stallen die door technische innovaties minder stikstof uitstoten dan traditionele stallen. Uit de uitspraak blijkt dat het onzeker is of deze stallen in de praktijk doen wat ze beloven. Anders gezegd, of de beloofde afname in stikstofuitstoot daadwerkelijk wordt behaald.

Deze uitspraak heeft gevolgen voor de vergunningverlening, aangezien de hoeveelheid stikstof dat uitgestoten mag worden (de vergunde ruimte) is berekend op de werking van het stalsysteem. Voor emissiearme stallen wordt rekening gehouden met een lagere stikstofuitstoot dan bij traditionele stallen. Echter, als er twijfel bestaat over de effectiviteit van emissiearme stallen kan de stikstofuitstoot niet met de vereiste zekerheid in kaart worden gebracht en kan er op basis van die twijfel geen vergunning worden verleend.

Hoewel de uitspraak alleen betrekking heeft op staltypen A1.28 en A1.13, kan uit de uitspraak afgeleid worden dat dit gevolgen heeft voor andere staltypen. De werking van stalsystemen is vastgelegd in Rav-codes (Regeling Ammoniak en Veehouderijen). De Rav-codes worden gebruikt in een voortoets of passende beoordeling op basis waarvan de vergunning wel of niet wordt verleend.

Zolang er onduidelijkheid is over de werkzaamheid van de emissiearme stalsystemen en de bijbehorende Rav-codes, heeft provincie Fryslân de vergunningverlening in elk geval tot 1 januari 2023 stilgelegd. Na de jaarwisseling zal Provincie Fryslân een uitspraak doen over de stand van zaken en hopen zij meer duidelijkheid te kunnen verschaffen over de houdbaarheid van de vergunningverlening op het onderdeel stikstof.

Meer informatie over stikstof in Fryslân is te vinden op www.fryslan.frl/stikstof.

Geef een reactie