Utnûging nijjiersgearkomste 2023

09-01-2023 BALK – Graach nûgje wy jo út foar de nijjiersgearkomste fan gemeente De Fryske Marren op tiisdei 10 jannewaris 2023 yn De Hege Fonnen, Betelgeuze 2 op ‘e Lemmer. Fan 19.30 oere ôf binne ynwenners, ûndernimmers, bestjoeren en oare belangstellenden fan herte wolkom.

Nijjierstaspraak 2023
Om 20.00 oere hâldt boargemaster Fred Veenstra syn nijjierstaspraak. Tiid om it ôfrûne jier oer te eidzjen, mar foaral ek om foarút te sjen. Nei de taspraak is der in praatsje mei de wethâlders.

Inoar moetsje
Fansels is der gelegenheid om inoar te moetsjen en nijjierswinsken út te wikseljen ûnder it genot fan in hapke en drankje en achtergrûnmuzyk fan F. A. A. M.. It ein fan de gearkomste is omtrint 21.30 oere. Wy sjogge jo graach op tiisdei 10 jannewaris yn De Hege Fonnen op ‘e Lemmer.

Gemeenteried en kolleezje fan boargemaster en wethâlders gemeente De Fryske Marren.


Uitnodiging nieuwjaarsbijeenkomst 2023

Graag nodigen wij u uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst van gemeente De Fryske Marren op dinsdag 10 januari 2023 in De Hege Fonnen, Betelgeuze 2 in Lemmer. Vanaf 19.30 uur zijn inwoners, ondernemers, besturen en andere belangstellenden van harte welkom.

Nieuwjaarstoespraak 2023
Om 20.00 uur houdt burgemeester Fred Veenstra zijn nieuwjaarstoespraak. Tijd om terug te blikken, maar vooral ook vooruit te kijken. Na de toespraak vindt er een gesprekje met de wethouders plaats.

Elkaar ontmoeten
Uiteraard is er gelegenheid om elkaar weer te ontmoeten en het uitwisselen van nieuwjaarswensen, onder het genot van een hapje en drankje en achtergrondmuziek van F.A.A.M.. De eindtijd van de bijeenkomst is 21.30 uur. We zien u graag op dinsdag 10 januari in De Hege Fonnen in Lemmer.

Gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders gemeente De Fryske Marren.

Geef een reactie