Tweede Kamer stemt in met aanpassing Alcoholwet

04-02-2023 BALK – Afgelopen week heeft de Tweede Kamer ingestemd met een ‘reparatie’ van de Alcoholwet. De aanpassing was opgenomen in de Verzamelwet VWS 2022 (36002) waarin ook enkele andere wetswijzigingen en technische verbeteringen zijn opgenomen.

De wijziging van de Alcoholwet betreft de artikelen 20a, 24, 27, 41, 44, 44a en 44aa. Bovendien wordt artikel 1 van de Wet op de economische delicten uitgebreid met de artikelen 25e, 25f en 25g van de Alcoholwet. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Eerste Kamer. Die kan de Verzamelwet goedkeuren of afwijzen. Amenderen is niet meer mogelijk.

Separaat is voorgesteld ook correcties aan te brengen in het Alcoholbesluit. In de bijlage van het Alcoholbesluit waarin de boetebedragen zijn opgenomen moet namelijk worden toegevoegd de hiervoor al genoemde vergeten artikelen 25e, 25f, tweede lid, onder a en c, en artikel 25g. Het kabinet wil overtredingen van deze artikelen allemaal indelen in boetecategorie C. De Tweede Kamer heeft hier vragen over gesteld, waarop tot op heden geen antwoord is gekomen.

Hieronder een overzicht van de door de Tweede Kamer aangenomen wijzigingen van de Alcoholwet:

Artikel 20a:
In het eerste lid, onder b, komt het begrip “aflevering” te staan in plaats van het begrip “verstrekken”.

Artikel 24, vijfde lid:
In dit lid wordt in de huidige wet verwezen naar verschillende bepalingen van de Wet op het voortgezet onderwijs. Die wet is inmiddels vervangen door de Wet voortgezet onderwijs 2020. De verwijzingen in dit artikel worden met deze wijziging hierop aangepast. De uitzondering van artikel 24, vijfde lid, wordt daarnaast uitgebreid met de in 2020 ingevoerde doorlopende leerroutes vmbo-mbo.

Artikel 27:
In dit artikel is een grond toegevoegd waarop de vergunning voor het uitoefenen van een horeca- of slijtersbedrijf kan worden geweigerd. Namelijk als in een gemeente bij verordening hogere minimale vloeroppervlakten aan horeca- en slijtlokaliteiten worden gesteld.

Artikel 41:
Dit artikel is aangepast om het mogelijk te maken dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit bij de handhaving met uitzendkrachten werkt.

Artikel 44:
In dit artikel wordt in de huidige wet de three-strikes-out maatregel geregeld. Enkele grote gemeenten hebben aangegeven dat deze maatregel soms wordt ontdoken door na twee overtredingen de zaak (tijdelijk) op een andere naam te zetten, bijvoorbeeld van een familielid. Op dit moment moet de overtreding op dezelfde locatie zijn vastgesteld én de overtreding moet zijn begaan door dezelfde natuurlijke persoon of rechtspersoon. Deze laatste eis komt nu te vervallen.

Artikel 44a:
In het eerste subonderdeel krijgt de burgemeester de mogelijkheid een bestuurlijke boete op te leggen bij overtreding van de regels op grond van de nieuwe artikelen 25e en 25f, tweede lid, onder a en c. Daarnaast is de mogelijkheid geschrapt om een bestuurlijke boete op te leggen bij het overtreden van artikel 25a, derde lid. Het artikellid is opnieuw vastgesteld in verband met een wetstechnische misslag.
In het tweede subonderdeel wordt artikel 44a, tweede lid, gewijzigd. Bij omissie is in de huidige wet niet voorzien in de bevoegdheid tot het opleggen van een bestuurlijke boete voor overtreding van de verplichting om iemand aanwezig te hebben die voldoende kennis en inzicht heeft in sociale hygiëne. Dat is nu hersteld.
In het derde subonderdeel is de verwijzing naar het three-strikes-out artikel (dat verplaatst is) aangepast.

Artikel 44aa, tweede lid:
Dit artikel is opnieuw vastgesteld in verband met een wetstechnische misslag.

Geef een reactie