Intensiveringsplan preventie vogelgriep in voorbereiding

04-02-2023 BALK – Minister Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werkt samen met zijn collega Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan een ‘Intensiveringsplan preventie vogelgriep’. De maatregelen die worden verkend voor het plan zullen worden gewogen op effectiviteit, juridische haalbaarheid, economische en financiële consequenties, draagvlak en uitvoerbaarheid. Adema verwacht de Tweede Kamer aan het eind van het eerste kwartaal op hoofdlijnen te kunnen informeren over het plan.

In het ‘Intensiveringsplan preventie vogelgriep’ komen de volgende onderdelen aan de orde:

  • Verkleinen van de kans dat een zoönotische variant van vogelgriep ontstaat en ontwikkelen van handelingsscenario’s voor als dat toch gebeurt;
  • Vogelgriep bij wilde fauna: verkennen van mogelijkheden om ernstige gevolgen van uitbraken bij wilde fauna te verkleinen, regelen van adequate omgang met zieke vogels en het opruimen van dode wilde vogels;
  • Zo snel mogelijk op verantwoorde wijze vaccineren tegen vogelgriep;
  • Andere maatregelen om de kans op en gevolgen van uitbraken bij gehouden pluimvee te verkleinen, en tevens het ontwikkelen van lange termijnscenario’s voor de pluimveehouderij in relatie tot vogelgriep.

Adema verkent ook de mogelijkheden om nieuwvestiging en uitbreiding van pluimveebedrijven in risicogebieden op basis van veterinaire argumenten te reguleren. Daarvoor is nieuw juridisch instrumentarium nodig. Verder wil de minister de kans van verspreiding van vogelgriepvirus tussen bedrijven in pluimveedichte gebieden beperken. Dit kan door de bedrijfsdichtheid in deze gebieden te verlagen. De mogelijkheden hiervoor moeten eerst nog goed worden verkend.

Geef een reactie