Subsidieregeling voor Fries onderwijs opnieuw open

08-02-2023 BALK – Ook dit jaar is er weer subsidie beschikbaar voor het versterken van het Friestalig onderwijs. Alle scholen in Fryslân kunnen vanaf 20 februari 2023 een subsidie aanvragen. Er is o.a. subsidie beschikbaar voor het (bij)scholen van docenten, het aanschaffen van extra lesmateriaal en het vrijroosteren van onderwijspersoneel voor het verbeteren van het vak Fries. De subsidieregeling is onderdeel van het project Taalplan Frysk 2030.

Met de regeling Frysk foar no en letter wil de provincie Fryslân scholen ondersteunen bij het versterken van de positie van het Fries. Een aanvraag indienen kan van 20 februari 2023 tot en met 1 oktober 2023. Er is € 400.000 voor de scholen beschikbaar. Alle onderwijssectoren komen in aanmerking voor subsidie: kinderopvanglocaties, primair en voortgezet onderwijs, mbo, hbo, wo en speciaal onderwijs. Het maximale subsidiebedrag verschilt per onderwijssector.

Gedeputeerde Sietske Poepjes: “Mei de subsydzjeregeling Frysk foar no en letter kinne skoallen ekstra stipe krije foar it útfieren fan harren ambysjes foar it Frysk. Wy ynvestearje mei Taalplan Frysk 2030 yn de kwaliteit fan Frysk ûnderwiis op alle skoallen en alle ûnderwiisnivo’s.”

In 2022 ontvingen 99 scholen in Fryslân een subsidie uit de regeling Frysk foar no en letter. Daarvan waren er 77 aanvragen van basisscholen en 17 aanvragen van scholen in het voortgezet onderwijs. Vier kinderopvanglocaties en één hbo-instelling deden een subsidieaanvraag. Er werd vorig jaar in totaal voor € 422.000 aan subsidie verleend.

Wijzigingen subsidieregeling
De subsidieregeling is dit jaar op een aantal punten aangepast op de behoefte van de scholen. Scholen kunnen nu twee keer subsidie aanvragen per openstelling in plaats van maar één keer. Ook ontvangen de scholen nu een volledige subsidie voor les- en leesmateriaal en culturele activiteiten. Reiskosten die gemaakt worden voor culturele activiteiten zijn voor 50% subsidiabel.

Samenwerking
Het project Taalplan Frysk 2030 werkt aan de kwaliteit van Fries onderwijs op alle scholen en alle onderwijsniveaus. De provincie zet zich hiervoor in met taal- en onderwijsinstellingen Afûk, Cedin, Fers, Keunstwurk, NHL Stenden Hogeschool, Omrop Fryslân, Onderwijsbureau Semko en Sintrum Frysktalige Berne-opfang (SFBO).

Kijk voor meer informatie over Taalplan Frysk 2030 op: www.taalplan.frl (externe link).

Geef een reactie