RUG stelt interim-hoogleraar Friese taal en cultuur aan

08-02-2023 GRONINGEN – Prof. dr. Arjen Versloot wordt interim-hoogleraar Friese taal en cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Per 15 februari wordt hij voor twee dagen per week gedetacheerd vanuit de Universiteit van Amsterdam (UvA), in principe voor de periode van vijf jaar. Versloot is sinds 2012 hoogleraar Germaanse taalkunde, in het bijzonder de Duitse, Scandinavische en Friese talen, aan de UvA.

De detachering volgt op de uitkomst van de werving voor een hoogleraar Friese taal en cultuur medio vorig jaar. Die werving leverde geen geschikte kandidaat op. Prof. dr. Thony Visser, decaan van de Faculteit der Letteren van de RUG: ‘We zijn blij dat met de komst van prof. dr. Arjen Versloot de Frisistiek aan de RUG weer op hoogleraarsniveau wordt ingevuld. Hiermee overbruggen we de periode tot de nieuwe werving voor een hoogleraar, die over enkele jaren zal plaatsvinden, en geven we inhoud aan onze verantwoordelijkheid voor de bestudering van de Friese taal en cultuur op universitair niveau.’

De RUG benoemde eerder al een universitair docent Friese taal en cultuur, dr. Anne Merkuur, en werft momenteel voor een voltijds postdoc-positie op het gebied van de Friese letterkunde ter versterking van het onderzoek op dit gebied. Thony Visser: ‘Met deze nieuwe aanstellingen, tezamen met die van de zittende stafleden, verankeren we de Frisistiek aan de RUG en zetten we verder in op kennis voor de toekomst. Binnenkort spreken we in het kader van het project Friese taal en cultuur, dat voortkomt uit de Bestjoersôfspraak Fryske taal en kultuer, met het ministerie van Binnenlandse Zaken en de provincie Fryslân over deze investeringen.’

Gedeputeerde Sietske Poepjes van de provincie Fryslân staat achter de benoeming: ‘Met zijn aanstelling hebben we weer een kundige hoogleraar Fries aan de RUG. Dat is goed geregeld. We hebben er alle vertrouwen in dat Versloot het Fries goed zal oppakken en dat de toekomst van het Fries aan de RUG en aanverwante vakgebieden er positief uitziet.

Parseberjocht: RUG stelt ynterim-heechlearaar Fryske taal en kultuer oan

Prof. dr. Arjen Versloot wurdt ynterim-heechlearaar Fryske taal en kultuer oan de Ryksuniversiteit Grins (RUG ). Fan 15 febrewaris ôf wurdt er foar twa dagen yn ‘e wike detasjearre út de Universiteit fan Amsterdam (UvA) wei, yn prinsipe foar it tiidrek fan fiif jier. Versloot is sûnt 2012 heechlearaar Germaanske taalkunde, yn it bysûnder de Dútske, Skandinavyske en Fryske talen, oan de UvA.

De detasjearring folget op de útkomst fan it winnen fan in heechlearaar Fryske taal en kultuer healwei ferline jier. Dy proseduere smiet gjin gaadlike kandidaat op. Prof. dr. Thony Visser, dekaan fan de fakulteit Letteren fan de RUG: ‘Wy binne der wiis mei dat mei de komst fan prof. dr. Arjen Versloot de Frisistyk oan de RUG wer op heechlearaarsnivo ynfolle wurdt. Dêrmei oerbrêgje wy de perioade oant it op ’en nij winnen fan in heechlearaar Fryske taal en kultuer, dat oer in pear jier syn beslach krije sil, en jouwe wy ynhâld oan ús ferantwurdlikens foar it bestudearjen fan de Fryske taal en kultuer op universitêr nivo.’

De RUG beneamde earder al in universitêr dosint Fryske taal en kultuer, dr. Anne Merkuur, en wint op dit stuit foar in foltiidske postdok-posysje op it mêd fan de Fryske letterkunde ta fersterking fan it ûndersyk op dat mêd. Thony Visser: ‘Mei dy nije oanstellingen, tagelyk mei dy fan de sittende stêfleden, ferankerje wy de Frisistyk oan de RUG en sette wy fierder yn op kennis foar de takomst. Ynkoarten prate wy yn it ramt fan it projekt Fryske taal en kultuer, dat fuortkomt út de Bestjoersôfspraak Fryske taal en kultuer, mei it ministearje fan Ynlânske Saken en de provinsje Fryslân oer dy ynvestearringen.’

Deputearre Sietske Poepjes fan de provinsje Fryslân stiet achter de beneaming fan Versloot. ‘Mei syn oanstelling hawwe wy wer in betûften heechlearaar Frysk oan de RUG. Dat is kreas regele. Wy hawwe der betrouwen yn dat Versloot it Frysk goed oppakke sil en dat de takomst fan it Frysk oan de RUG en alle besibbe fakgebieten der posityf útsjocht.’

Geef een reactie