Raadsvergadering op woensdag 23 november

16-11-2022 BALK – De gemeenteraad vergadert op woensdag 23 november. De vergadering vindt plaats in het gemeentehuis, Herema State 1 in Joure en begint om 19.30 uur. Op de website
dfm.bestuurlijkeinformatie.nl vindt u per vergadering de laatste stand van zaken. Hier kunt u ook de vergadering live volgen.

Agenda
01 – Beschikbaar stellen krediet aankoop grond plan “Broek Zuid”Voorstel: Een aanvullend krediet beschikbaar stellen ten bedrage van € 435.000,00 voor de aankoop van een perceel grond ten behoeve van het plan Broek Zuid en dit bedrag ten laste te brengen van de grondexploitatie van Broek Zuid.

02 – Verordening periodiek onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid van gemeente De Fryske Marren (verordening ex artikel 213a Gemeentewet)Voorstel: De Verordening periodiek onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid van gemeente De Fryske Marren (incl. de artikelsgewijze toelichting) vaststellen.

03 – Meerjarenkoers 2023-2026 en Regionaal Risicoprofiel 2022-2025 Veiligheidsregio

04 – Vaststellen van de septembercirculaire 2022

05 – Belastingvoorstellen 2023

06 – De Erfgoedverordening De Fryske Marren vast te stellen; deze in werking te laten treden minimaal één dag voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet; bij de inwerkingtreding van de nieuwe erfgoedverordening de oude erfgoedverordening in te trekken.

07 – Bestemmingsplan Hoge Dijk 184 Rotsterhaule

08 – Het ongewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Meenscharweg 5 Joure

09 – Jaarrekening en bestuursverslag 2021 Stichting Vario Onderwijsgroep

10 – Jaarverslag leerplicht 2021-2022

11 – Beslût

Geef een reactie