Provincies vragen meer per­spec­tief en mid­de­len voor hun stik­stof­plan­nen

19-12-2022 BALK – De 12 provincies hebben hun zorgen geuit over de haalbaarheid van de stikstofplannen van het Rijk. Woensdag 14 december stuurden de provincies hun notities naar een commissie van de Tweede Kamer, waarin ze kenbaar maken wat ze nog nodig hebben van de overheid om de klimaat- en stikstofdoelen te kunnen halen.

 Op 1 juli 2023 moeten de provinciale stikstofplannen klaar zijn, maar vooralsnog biedt het kabinet omvoldoende duidelijkheid over regionale doelen voor natuur, water en klimaat, aldus de provincies. Ze maken zich ernstige zorgen over de concrete uitvoering en het vinden van de juiste balans in de opgave om de stikstofdepositie te verminderen, te werken aan natuurherstel en -behoud en de leefbaarheid op het platteland.

Er bestaan zorgen over de periode tussen 2022 en 2024, omdat de rijksmiddelen voor 2023 niet beschikbaar zijn. Er zijn veel boeren die willen stoppen, maar of die daadwerkelijk gáán stoppen is afhankelijk van de aantrekkelijkheid en snelle beschikbaarheid van regelingen. Om te voorkomen dat er een gat valt, dient de huidige regeling verlengd te worden tot het moment dat nieuwe regelingen van kracht worden.

Om maatwerk te kunnen leveren, en perspectief te kunnen bieden aan inwoners en ondernemers, zijn voldoende flexibele middelen nodig. Daarnaast is in een aantal provincies overleg met de buurlanden nodig en meer duidelijkheid in beleid. Zij zien hiervoor de regierol weggelegd bij de Rijksoverheid.

Voor de processen zijn bovendien betrouwbare en eenduidige gegevens nodig. De provincies vragen het Rijk om zo snel mogelijk data en rekenmethodieken beschikbaar te stellen, die gebruikt zijn bij het vormgeven van de doelstellingen in het Nationaal Programma Landelijk Gebied.

Om goed maatwerk te kunnen leveren, vragen de provincies het Rijk daarnaast om aanvullende gegevens beschikbaar te stellen. Zoals bijvoorbeeld data uit het Bestand Agrarische Bedrijven, de data uit de emissieregistratie voor bronnen buiten de landbouw en data van bemesting en beweiding op perceelniveau.

Geef een reactie