Positieve gemeentelijke begrotingen 2023, maar onzekerheden richting de toekomst

16-12-2022 BALK – De provincie Fryslân heeft alle 18 Friese gemeenten onder het reguliere repressieve toezicht geplaatst. Dit houdt in dat alle gemeenten zonder verdere goedkeuring vooraf hun begroting 2023 kunnen uitvoeren.

Na een aantal jaren van grote tekorten op het sociaal domein en mede daardoor bezuinigingen is de financiële situatie van de Friese gemeenten bij de begroting 2023 duidelijk verbeterd. Gemeenten gaan in de begroting 2023 aan de slag met nieuw beleid om hun ambities uit de coalitieakkoorden te realiseren. Zo worden investeringen gedaan in ruimtelijke ordening en in duurzaamheid.

Nagenoeg alle gemeenten presenteren een sluitende begroting 2023. Uitzondering hierop is de gemeente Terschelling, maar deze gemeente herstelt het begrotingsevenwicht in de meerjarenbegroting. Hiermee voldoen alle gemeenten aan de wettelijke vereisten.

“Wel zien we onzekerheden richting de toekomst vanwege de hoge inflatie, de stijgende energiekosten, een krappe arbeidsmarkt en een stijgende rente”, aldus gedeputeerde Douwstra. Het jaar 2026 wordt wel het ‘ravijnjaar’ genoemd. Uit de meerjarenbegrotingen van alle gemeenten blijkt namelijk dat de jaarschijf 2026 fors lager is dan het jaar daarvoor. Dit wordt veroorzaakt doordat het Rijk de huidige manier van bekostigen van decentrale overheden stopt. Over of en wat er iets voor in de plaats komt, is nog steeds geen duidelijkheid. Het leidt er toe dat gemeenten voorzichtig begroten en terughoudend zijn met het aangaan van nieuwe structurele uitgaven voor de jaren 2026 en verder.

Geef een reactie