35 Friese monumenten ontvangen restauratiesubsidie

16-12-2022 BALK – Goed nieuws voor eigenaren van vijfendertig Friese rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en karakteristieke panden. Zij kunnen aan de slag met plannen voor onderhoud of restauratie. Drie van de monumenten ontvangen subsidie zodat zij een architect of aannemer kunnen inhuren om hun plannen technisch verder uit te werken. De overige kunnen aan de slag met de uitvoering van restauratie en onderhoud. Het gaat om een totaalbedrag van 1,9 miljoen euro aan rijks – en provinciaal geld

Gedeputeerde Klaas Fokkinga is blij met de restauraties. “As deputearre fan erfgoed bin ik optein dat wy dizze monuminten finansjeel stypje kinne. Wy moatte goed op ús erfgoed passe, dat is wichtich foar de identiteit fan ús provinsje, it Ferhaal fan Fryslân. Boppedat hâldt it ús stêden en doarpen moai en leefber.” 

Voorbeeld gehonoreerd plan
Niet alleen de grote monumenten komen in aanmerking voor subsidie. Eén van de vier theehuisjes tegen het Noorderbolwerk in Franeker heeft subsidie toegekend gekregen voor restauratie van het dak. In de eerste helft van de 17de eeuw lieten de professoren siertuinen met zomerkoepels aanleggen. Verder hadden in de stad alleen de stinzen een koepel in de tuin. Pas na 1734 mochten  ook in de tuinen van huizen koepels worden gebouwd. In 1746 werd de grond tussen het bolwerk en o.a. de Eisingastraat beschikbaar voor particulieren en mocht tot aan het bolwerk een tuin met toebehoren aangelegd worden waaronder dit theehuis.

Meer informatie over erfgoedprojecten van de provincie Fryslân: www.fryslan.frl/erfgoed

Overzicht verleningen subsidieregeling monumenten Fryslân 2022
Per categorie: december 2022

Restauratie Rijksmonumenten en restauratie bij herbestemming Rijksmonumenten, niet zijnde een boerderij in agrarisch gebruik

ObjectPlaats Subsidie
1KerkWiuwert €          57.114,00
2KerkOosterwolde €          29.037,00
3KerkMetslawier €          49.036,00
4BoerderijVrouwenparochie €          93.936,00
5KerkAldtsjerk €          20.641,00
6KerkMantgum €        163.760,00
7MoestuinmuurOudemirdum €          24.567,00
8BoerderijReduzum €        200.000,00
9TheekoepelFraneker €          47.209,00
10BoerderijAchlum €          97.323,00
11MolenLeeuwarden €          98.940,00
12MolenAnjum/Ezumazijl €          63.608,00
13MolenWorkum €          65.806,00
14KlokkenIJlst €          35.614,00
15KerkDokkum €          72.151,00
16KerkLeeuwarden €        200.000,00
17MuseumHollum €          60.196,00
18KerkScharnegoutum €          43.113,00
19KerkHeeg €          95.610,00
 €     1.517.661,00

Restauratie en herbestemming van Rijksmonumenten aangevraagd door instellingen van bijzonder provinciaal belang 

 ObjectPlaats Subsidie
1KerkGoingarijp €          11.187,00
2Kerk en torenWeidum €        127.325,00
3MolenLeeuwarden €          79.426,00
4MolenKimswerd €          30.851,00
 €        248.789,00

Restauratie gemeentelijke monumenten en karakteristieke panden en restauratie bij herbestemming van gemeentelijke monumenten en karakteristieke panden

 ObjectPlaats Subsidie
1BoerderijNijeberkoop €          24.999,00
2CombinatiepandenLeeuwarden €          24.999,00
3HorecaSpanga €          24.999,00
4BegraafplaatsWirdum €          24.999,00
 €          99.996,00

Plankosten

 ObjectPlaats Subsidie
1KerkSteggerda €           5.000,00
2BoerderijNes €           5.000,00
3BoerderijAugsbuurt €           4.997,00
 €         14.997,00

Onderhoud molens

 ObjectPlaats Subsidie
1Poldermolen Franeker €           6.801,00
2MolenGoutum €           2.436,00
3MolenWirdum €           2.436,00
4MolenTytsjerk €           9.000,00
 €         20.673,00

Geef een reactie