Plaatselijk Belang Sloten jaarvergadering

18-11-2022 SLOTEN – Hierbij nodigt het bestuur u uit voor de algemene ledenvergadering van Plaatselijk Belang Sloten. De vergadering wordt gehouden op vrijdag 18 november om 20.00 uur in de Poarte.
In verband met de lengte van de agenda en de ruimte die wij willen reserveren voor onze
gastspreker, dhr. Wim Anker. Hieronder vindt u de agenda voor de ledenvergadering.

Agendavoorstel:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Vastellen van de agenda
 3. Rondvraag / Behandeling vooraf ingediende vragen
 4. Notulen jaarvergadering 21 april 2021 (op website www.destadsomroeper.nl)
 5. Jaarverslag 2021/2022 (op website www.destadsomroeper.nl)
 6. Financieel jaarverslag 2021/2022 (op website www.destadsomroeper.nl)
 7. Verslag Kascommissie Hans Lington (2020) en Foeke de Boer (2021)
  Aftredend kascommissielid Hans Lington (2020), benoeming nieuw kascommissielid en
  reserve kascommissielid.
  Bestuursverkiezing:
  a. Tussentijds is afgetreden de penningmeester Wietske Borger. Huidig Algemeen
  Bestuurslid Jan Sikke Poortema is bereid gevonden de functie van
  penningmeester tijdelijk waar te nemen
  b. In 2021 is Tila zur Lage als nieuw bestuurslid toegetreden, maar nog niet
  officieel benoemd.
 8. Statutenwijziging zal worden voorgesteld (concept statuten staan binnenkort op
  www.destadsomroeper.nl)
 9. Zienswijze op Programma Recreatie en Toerisme en -op de Omgevingsvisie
  (www.destadsomroeper.nl)
  B.Omgevingsvergunning uitbreiden productieactiviteit van de fabriek
  (www.destadsomroeper.nl)
 10. Recreatieve bewoning
  B.Woningbouw
 11. Parkeerterrein Harinxma Schans
  A.De Blikken schuur, René Kuijl
  B.Verbouw Rooms Katholieke Kerk, Fred Haarsma
  C.Aanjagers Sleattemer Mar, Steven van der Zee
  D.Mededelingen verenigingen
  Gastspreker: Wim Anker, strafrechtadvocaat
  We zien u graag op vrijdag 18 november!
  Theo Vis,
  voorzitter

Geef een reactie