Ontwerpprogramma Nationaal Programma Landelijk Gebied komt medio 2023

17-12-2022 BALK – Op 1 juli 2023 worden door de provincies de eerste toetsbare versies van de gebiedsprogramma’s ingediend. Na 1 juli volgt toetsing en bijstelling, waarna provincies gebiedsprogramma’s naar verwachting eind 2023 kunnen vaststellen. Medio ’23 zal ook het ontwerpprogramma van het Nationaal Programma Landelijk Gebied beschikbaar komen. Daarna kan terinzagelegging plaatsvinden, samen met het milieu-effectrapport. Dat schrijft minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof aan de Tweede Kamer.

De gebiedsprogramma’s van de provincies worden op een aantal punten beoordeeld: In ieder geval moeten de programma’s volgens de minimale vereisten de strategische keuzes voor de ontwikkelrichting van de landbouw bevatten en concrete maatregelen voor de urgente doelen, zoals in beekdalen, veenweiden en rondom stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. De gekozen concrete maatregelen moeten passen binnen de strategische keuzes.

Er vindt een toets plaats door de Ecologische Autoriteit. In de eerste helft van 2023 zal de ecologische autoriteit de natuurdoelanalyses al hebben getoetst op wetenschappelijke onderbouwing en daarmee op juridische robuustheid. Provincies gaan vervolgens de getoetste natuurdoelanalyse betrekken bij het opstellen van hun programma.

Er wordt wanneer de programma’s voldoende zijn uitgewerkt, een doorrekening gedaan op het doelbereik, én het Rijk zal de gebiedsprogramma integraal beoordelen waarbij naast de doelen van het Nationaal Programma Landelijk Gebied per provincie ook zal worden gekeken naar het totale beeld over de 12 provincies. Daarnaast wordt de analyse van de sociaal-economische effecten van de voorgenomen maatregelen beoordeeld en het perspectief voor de landbouw in de betreffende gebieden bezien.

Wanneer deze stappen zijn doorlopen kan vaststelling van het Nationaal Programma Landelijk Gebied door het Rijk plaatsvinden en de definitieve vaststelling van de gebiedsprogramma’s door provincies.

Geef een reactie