Nieuwe afspraken onderhoudsplicht watergangen en waterkeringen ter inzage

14-09-2022 BALK – Voor het onderhoud van een deel van de watergangen en waterkeringen in het beheergebied van Wetterskip Fryslân zijn grondeigenaren verantwoordelijk. Het gaat dan om inwoners, ondernemers, gemeenten, stichtingen of andere organisaties. Op een kaart zijn de onderhoudsverplichtingen vastgelegd. Deze kaart noemen we de legger. Dit jaar stellen we onze legger opnieuw vast. Dit doen we in aanloop naar de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2023. Dat betekent dat de onderhoudsplicht van eigenaren van wie grond grenst aan een water, perceel of bouwwerk mogelijk wijzigt. Van 14 september tot en met 26 oktober 2022 liggen de nieuwe afspraken ter inzage op www.wetterskipfryslan.nl/legger.

Onderhoudsplicht
Wetterskip Fryslân heeft op een kaart vastgelegd wie verantwoordelijk is voor het onderhoud aan waterstaatswerken. Een waterstaatswerk is een water, polder, dijk of bouwwerk. Deze kaart noemen we de legger. Onderhoud is bijvoorbeeld het maaien van een stuk grond. Dit noemen we regelmatig of klein onderhoud. Een voorbeeld van groot onderhoud is het vervangen van een pomp in een gemaal.

Legger ter inzage: 14 september tot en met 26 oktober 2022
Op de nieuwe leggerkaart op onze website (www.wetterskipfryslan.nl/legger) kunnen grondeigenaren zien of zij verantwoordelijk zijn voor het onderhoud. Zij kunnen hier ook een reactie achterlaten.

Van 14 september tot en met 26 oktober 2022 ligt de legger ter inzage. Eigenaren die het niet eens zijn met de nieuwe afspraken kunnen een zienswijze indienen. Dit kan via de website van Wetterskip Fryslân. Vanaf 27 oktober beoordelen wij de zienswijzen en krijgen alle indieners een brief. In december 2022 stelt het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân de legger vast.

Geef een reactie