Natuurorganisaties geven Adema 10 punten mee voor Landbouwakkoord

20-01-2023 BALK – In een gezamenlijke brief van de Natuur en Milieufederaties, Natuurmonumenten, Natuur & Milieu en Vogelbescherming Nederland roepen zij minister Adema van LNV op in punten extra aandacht en prioriteit te geven bij het Landbouwakkoord dat hij met een groot aantal organisaties hoopt te bereiken.

De natuurorganisaties noemen in hun brief de volgende punten:

  1. 31 maart 2023 moet als deadline voor de onderhandelingen gelden om rekening te houden met de tijdslijn van het Nationaal Programma Landelijk Gebied.
  2. Werk tijdens de onderhandelingen door aan het kabinetsplan met perspectief voor de landbouw.
  3. Er zijn nog geen doelen voor natuurherstel, water en klimaat vastgesteld voor 2040, terwijl deze doelstellingen een essentieel kader zijn om het Landbouwakkoord te kunnen sluiten.
  4. Neem onder andere het Aanvalsplan Landschapselementen, het Aanvalsplan Grutto, en de Visie Kringlooplandbouw als uitgangspunt bij de onderhandelingen.
  5. De voorzitter van het Landbouwakkoord moet regie houden op de deelnemers aan de deeltafels. Het is niet wenselijk dat aan de hoofdtafel besloten wordt wie er aan de deeltafels zitting mogen nemen.
  6. Richt naast sectortafels ook verticale ketentafels en tafels over specifieke aandachtspunten zoals pacht en biologische landbouw in.
  7. Houd vast aan de harde uitgangspunten dat de doelstellingen ten aanzien van natuurherstel en klimaat voor 2030, voor water in 2027, en de uitvoering van de aanbevelingen over piekbelasters, PAS-melders en de kritische depositiewaarden vast staan.
  8. Maak gebruik van de Europese verordening die ruimte laat voor het maken van duurzaamheidsafspraken tussen boeren, toeleveranciers, verwerkers en retail.
  9. Stel een bovennorm voor het aantal grootvee-eenheden per hectare vast van maximaal 2,3 en een fors verlaagde norm rondom Natura 2000 gebieden.
  10. Tussenresultaten en het eindresultaat van een Landbouwakkoord moeten door onafhankelijke, wetenschappelijke deskundigen getoetst worden op doelbereik. Als het de doelen niet bereikt, dan moet het akkoord aangepast worden.

Geef een reactie