Monitoring stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden 2022

27-10-2022 BALK – Per 1 juli 2021 is de Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering ingevoerd. In deze wet zijn onder meer doelen voor de reductie van stikstofdepositie voor 2025, 2030 en 2035 vastgelegd. In dit eerste monitoringsrapport beschrijft het RIVM de ontwikkeling van het oppervlak stikstofgevoelige natuur in Natura 2000-gebieden tussen 2005 en 2030.

In het eerste rapport is de uitgangssituatie vastgelegd. Het is het eerste rapport uit een reeks waarmee de voortgang van de Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering wordt gemonitord. Deze monitoring bestaat uit 4 rapporten en vloeit voort uit de eind 2021 verschenen ‘Verkenning werkprogramma monitoring en evaluatie stikstofstofreductie en natuurverbetering’.

Op verzoek van het ministerie van LNV vindt de uitvoering van de monitoring plaats door een consortium van het Planbureau voor de Leefomgeving, RIVM en Wageningen University & Research. Volgende rapportages gaan over de voortgang en effecten van natuur- en stikstofmaatregelen, de doeltreffendheid en doelmatigheid van de beleidsinzet en de landelijke natuurdoelen. Deze rapporten volgen vanaf 2023.

In het eerste rapport is met metingen en modellen in beeld gebracht hoe de hoeveelheid stikstofneerslag zich tot en met 2020 heeft ontwikkeld en wat de toekomstverwachtingen zijn. De verwachte stikstofneerslag is berekend op basis van beleid waarvoor op 1 mei 2020 concrete plannen zijn uitgewerkt. Hierin staan nog niet de stikstofmaatregelen die daarna zijn ingevoerd. Ook staat erin op welk deel van de natuur in Nederlandse Natura 2000-gebieden een hoeveelheid stikstof neerslaat die onder de kritische depositiewaarde valt.

Van 2005 tot 2013 is ongeveer 20% minder stikstof in de kwetsbare natuur terechtgekomen. Daarna is deze hoeveelheid ongeveer hetzelfde gebleven. Naar verwachting zal de neerslag tot 2030 weer dalen. Dat door verschillende maatregelen en regelgeving die in gang wordt gezet. Hierdoor wordt het oppervlak natuur waar de hoeveelheid stikstofneerslag onder de norm valt groter. Dat is nu ruim 30% van het oppervlak, in 2025 betreft het 39% en in 2030 naar verwachting circa 43%.

Het wettelijke doel voor 2025 is haalbaar, maar onzeker. De kans is erg klein dat het doel voor 2030 zonder extra maatregelen wordt gehaald. De strengere doelen waarnaar het huidige kabinet in 2030 streeft, zijn niet haalbaar zonder extra maatregelen.

Geef een reactie