Minister Wiersma bezoekt Westermarskoalle in Joure

21-02-2023 JOURE – Minister Wiersma van primair en voortgezet onderwijs bracht vandaag een bezoek aan de Westermarskoalle in Joure. Hij volgde hier een aantal Friese lessen. Daarnaast ging hij in gesprek met leerkrachten en de directeur over hoe zij de Friese taal in de praktijk een plek geven in het onderwijs.

De provincie werkt de komende jaren met het project Taalplan Frysk 2030 aan het versterken van de Friese taal in alle onderwijssectoren. De Westermarskoalle is een basisschool en heeft zo’n 270 leerlingen. 25% van de leerlingen is Friestalig. De school heeft op dit moment een C-profyl (externe link). Dat betekent dat de school nu de kerndoelen positieve attitude, luisteren, taalbeschouwing en spreken aanbiedt voor het Fries onderwijs. De school werkt nu toe naar een taalprofiel B. Het Fries lezen wordt dan ook aangeboden aan de leerlingen. Zo deed het team van de school dit schooljaar mee met de cursus Klasse Frysk. Daarnaast werkt de school aan taalbeleid en heeft de school met de provinciale subsidieregeling Frysk foar no en letter het aanbod Friese kinderboeken uitgebreid. De subsidieregeling is vanaf vandaag weer open voor alle scholen in Fryslân.

Minister Wiersma gaf eerder bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan dat hij de Friese taal voor leerlingen een basisvaardigheid vindt. Het Rijk zorgt de komende jaren voor financiering voor de curriculumherziening van het Fries en voor leraren in het primair en voortgezet onderwijs.

Minister Dennis Wiersma: Dat je de Friese taal goed leert, draagt bij aan je basisvaardigheden. Daarom is er extra geld voor zodat scholen in Fryslân met het Fries aan de slag kunnen. De Westermarskoalle in Joure liet me vandaag zien hoe ze lesgeven in het Fries en hoe belangrijk Friese kinderboeken daarbij zijn. Bijvoorbeeld met een les over dino’s, geschiedenisles over Joure en toneelspelen.”

Gedeputeerde Sietske Poepjes: “Taalplan Frysk 2030 is gjin einpunt mar it begjin. Mei it projekt wurdt de basis lein foar materiaal, begelieding en bewustwurding. Mei de nije Bestjoersôfspraak Fryske taal en kultuer 2024 – 2028 sette wy yn op in lykweardige bydrage fan Ryk en provinsje foar Frysk yn it ûnderwiis. It Frysk is, as twadde rykstaal fan Nederlân, in basisfeardichheid foar alle bern yn Fryslân. Nederlân fertsjinnet mear Fryslân.

Samenwerking
Het project Taalplan Frysk 2030 werkt aan de kwaliteit van Fries onderwijs op alle scholen en alle onderwijsniveaus. De provincie zet zich hiervoor in met taal- en onderwijsinstellingen Afûk, Cedin, Fers, Keunstwurk, NHL Stenden Hogeschool, Omrop Fryslân, Onderwijsbureau Semko en Sintrum Frysktalige Berne-opfang (SFBO). Kijk voor meer informatie over Taalplan Frysk 2030 op: www.taalplan.frl (externe link).

Geef een reactie