Meer subsidie voor Fries in het onderwijs

17-12-2022 BALK – Scholen in Fryslân hebben dit jaar voor iets meer dan € 422.000,- aangevraagd voor de subsidieregeling Frysk foar no en letter. Er was in totaal € 275.000 beschikbaar. Gedeputeerde Staten heeft besloten om het subsidieplafond te verhogen zodat alle aanvragers een subsidie ontvangen. Volgend jaar gaat de regeling opnieuw open.

Met de regeling Frysk foar no en letter zet de provincie Fryslân in op het verbeteren van de positie van het Fries in alle onderwijssectoren. Er is onder andere subsidie beschikbaar voor het bijscholen van docenten, extra lesmateriaal en het vervangen van docenten die een opleiding Fries volgen. Dit jaar ontvangen 99 scholen in Fryslân een subsidie uit de regeling Frysk foar no en letter. Daarvan waren er 77 aanvragen van basisscholen en 17 aanvragen van scholen in het voortgezet onderwijs. Vier kinderopvanglocaties en één hbo-instelling deden een subsidieaanvraag. De subsidieregeling is onderdeel van het project Taalplan Frysk 2030.

Gedeputeerde Sietske Poepjes: It is moai om te sjen dat hieltyd mear skoallen de wei nei de subsydzje fine kinne en mei dizze subsydzje op harren skoalle it Frysk in ekstra ympuls jaan wolle. Ik nûgje alle skoallen út dy’t no noch gjin oanfraach dien hawwe, dat takom jier wol te dwaan. Sa wurkje wy mei-inoar oan it Frysk foar no en letter.”

Taalplan Frysk 2030
Het project Taalplan Frysk 2030 werkt aan de kwaliteit van Fries onderwijs op alle scholen en alle onderwijsniveaus. De provincie zet zich hiervoor in met taal- en onderwijsinstellingen Afûk, Cedin, Fers, Keunstwurk, NHL Stenden, Omrop Fryslân, Onderwijsbureau Semko en Sintrum Frysktalige Berne-opfang (SFBO).

Meer informatie over het project Taalplan Frysk 2030 is te vinden op: www.taalplan.frl(externe link).

Geef een reactie