It Grut Frysk Diktee 2023

03-04-2023 BALK – Gnyskje, nútsjesmoar en krûpelhintsje. It Grut Frysk Diktee is werom mei in nije edysje. Op tiisdei 23 maaie wurdt It Grut Frysk Diktee wer as fan âlds hâlden yn de Steateseal fan it Provinsjehûs. It Grut Frysk Diktee 2023 wurdt op 24 maaie jûns útstjoerd by Omrop Fryslân.

Wa’t meidwaan wol oan it diktee moat him dêrfoar kwalifisearje troch it kwalifikaasjediktee te dwaan op dizze website. De bêste 20 ynstjoerders krije in plakje yn de Steateseal fan it Provinsjehûs. Neist dizze finalisten dogge der ek fiif teams op útnûging oan it diktee mei; dy’t stride om in aparte priis.

Kwalifikaasjediktee meitsje

——————————————————————————————————————-

03-04-2023 JOURE – Grinniken, pindakaas en krielkip. Het Groot Fries Diktee is terug met een nieuwe editie. Op dinsdag 23 mei wordt Het Groot Fries Diktee weer als van ouds gehouden in de Statenzaal van het Provinciehuis. Het Groot Fries Diktee 2023 wordt op 24 mei s avonds uitgezonden bij Omroep Fryslân.

Wie meedoen wel aan het diktee moet zich daarvoor kwalificeren door het ‘kwalifikaasjediktee’ te doen op de website. De beste 20 inzenders krijgen een plaatsje in de Statenzaal van het Provinciehuis. Naast deze finalisten doen er ook vijf teams op uitnodiging aan het diktee met; die strijden om een aparte prijs.

‘Kwalifikaasjediktee’ maken kan via deze link

Geef een reactie