Inwoners Sloten maken zich zorgen rondom fabrieksactiviteiten

10-11-2022 SLOTEN – In een brief is aan het College van B&W gericht, maken de inwoners van Sloten zich zorgen over een afgegeven vergunning aan de plaatselijke diervoederfabriek. De brief is hieronder te lezen.

Geacht College,

Via een aantal verontruste inwoners van Sloten vernamen wij van uw voornemen om een revisie
omgevingsvergunning te verlenen voor de diervoeder fabriek te Sloten.
Deze vergunning zou worden verleend voor de bouw van extra losplaatsen en verhoging van de
productieactiviteit.

Wij zijn bijzonder onaangenaam verrast door deze ontwikkeling waarmee uw College en de fabriek
kennelijk al een jaar bezig zijn, maar waarvan ons niets bekend was. Kennelijk is voor een procedure gekozen zonder publicatieplicht, hetgeen wij onbestaanbaar vinden voor -door u toch in te schatten- ongewenste uitbreiding van industriële activiteiten op een zo gevoelige locatie, dicht tegen de oude historische kern van Sloten.

Als wij goed zijn ingelicht betreft het een welhaast verdriedubbeling van de huidige
productiecapaciteit. Het moge duidelijk zijn dat wij daar zeer op tegen zijn. Het bezwaarschrift dat u
inmiddels heeft bereikt konden wij niet ondertekenen omdat er geen tijd meer was om onze leden
daarover te raadplegen. Naar blijkt mede veroorzaakt doordat de terinzagelegging niet aan de regels
voldeed en termijnen voor bezwaar daardoor al voor een deel verstreken waren.

Deze onzorgvuldige wijze van uw voornemen om te vergunnen heeft voor veel onrust en onbegrip
gezorgd onder onze inwoners. Waar de fabriek ooit een belangrijke economische drager was van
werkgelegenheid en welvaart voor de stad, is het dat natuurlijk al lang niet meer met nog 31
werknemers waarvan nog slechts een klein aantal uit Sloten.

Voorop staat dat het geenszins de bedoeling is om de fabriek uit Sloten te weren, juist door die rol die
de fabriek in het verleden innam. Plaatselijk Belang acht het daarom zorgvuldig om eerst het gesprek
aan te gaan met de fabriek én inwoners van Sloten, waaronder de huidige werknemers, alvorens tot
daadwerkelijke actie over te gaan.

Wél willen wij van ons ongenoegen laten blijken dat in deze tijd, waarin uw beleid erop gericht is om
zoveel als mogelijk uw inwoners te betrekken bij gemeentelijke ontwikkelingen, u zo tekortschiet in
de communicatie en inspraak daaromtrent. Zeker voor ontwikkelingen die ingrijpende gevolgen
hebben voor uw inwoners.

Inhoudelijk laten wij de argumenten graag bij de bezwaarmakers, maar echt íedereen kan begrijpen
dat

 1. de enorme toename van verkeersbewegingen van zwaar vrachtverkeer en de gevolgen
  daarvan voor de verkeersveiligheid- en de geluidsoverlast die dit veroorzaakt niet alleen voor
  Sloten, maar ook voor de dorpen Tjerkgaast en Wijckel,
 2. de geluidsoverlast die de fabriek zelf veroorzaakt, maar zeker ook de vrachtwagens die dag
  en nacht staan te laden en te lossen veroorzaken en die de laatste tijd enorm is toegenomen
 3. de verontrusting over de neerslag van vettige deeltjes en wat dat voor de luchtkwaliteit en
  onze gezondheid betekent als dat wordt ingeademd
 4. toeristische waardes van de historische stad -essentieel voor de bedrijvigheid en welvaart van
  Sloten- onder druk komen te staan door de overlast die de fabriek nu al geeft
  redenen zouden moeten zijn om de urgentie te voelen om met ons in gesprek te gaan en uw
  voornemen om te vergunnen te herzien/op te schorten totdat alle gevolgen daarvan met ons zijn
  gedeeld en alle gelegenheid van inspraak voor onze inwoners is geboden.

Graag vernemen wij uw reactie.
Met vriendelijke groet, namens Plaatselijk Belang Sloten

De brief zal volgende week inhoudelijk worden behandeld tijdens de Algemene Leden Vergadering op vrijdag 18 november aanstaande. Deze brief is ook te vinden via:
https://www.destadsomroeper.nl/plaatselijkbelang/

Geef een reactie