Inspiratie voor Fries en meertalig onderwijs

20-04-2023 BALK – Zo’n 275 onderwijsprofessionals kwamen gisteren in Blauwhuis bijeen voor het onderwijsevenement WOW Frysk ûnderweis. Leerkrachten, docenten en medewerkers uit alle onderwijssectoren (voorschoolse educatie, primair, voortgezet en speciaal onderwijs, mbo en hbo) konden inspiratie opdoen voor het (vak) Fries in het onderwijs. Het evenement is onderdeel van het project Taalplan Frysk 2030.

De grote belangstelling voor het evenement laat zien dat het Fries leeft in het onderwijsveld. Scholen en organisaties uit alle onderwijssectoren zetten zich in voor het versterken van de positie van de Friese taal. Zo werken ze samen aan het Fries en de doorgaande leerlijn: van peuter tot promovendus.

Talenbewust lesgeven
Het thema van de dag was Talenbewust lesgeven. Het is van belang aandacht te hebben voor de talige en culturele achtergrond van kinderen in de klas. De thuistaal is een opstap om andere talen te leren. De deelnemers konden via workshops op verschillende locaties in het dorp o.a. kennis vergaren over het vergroten van leesplezier en leesvaardigheden bij leerlingen. Daarnaast waren er ook workshops over het gebruik maken van Fries bij andere vakken (d.m.v. de Fak Taal Formule) en het inzetten van zingen of poëzie in de lessen.

Samenwerking
Het project Taalplan Frysk 2030 werkt aan de kwaliteit van Fries onderwijs op alle scholen en alle onderwijsniveaus. De provincie zet zich hiervoor in met taal- en onderwijsinstellingen Afûk, Cedin, Fers, Keunstwurk, NHL Stenden Hogeschool, Omrop Fryslân, Onderwijsbureau Semko en Sintrum Frysktalige Berne-opfang (SFBO).

Kijk voor meer informatie over Taalplan Frysk 2030 op: www.taalplan.frl(externe link).

Geef een reactie