Groen Gas Manifest voor Friesland

27-10-2022 BALK – In het voorjaar van 2021 heeft New Energy Coalition de resultaten van het onderzoek naar de potentie van groen gas uit mono-mestvergisting uitgebracht. Aan de hand van dit onderzoek heeft de werkgroep groen gas voor de provincie Friesland in september 2022 een Groen Gas Manifest gepresenteerd. In Friesland is de potentie van groen gas uit mono-mestvergisting fors. In het Manifest Groen Gas is een aantal actielijnen geformuleerd die de komende tijd samen met betrokken organisaties worden uitgewerkt.

In Friesland staan op dit moment circa 25 mest-covergisters die biogas produceren biogas. Het biogas wordt gebruikt als transportbrandstof en als brandstof voor een warmtekrachtkoppeling (WKK). Deze WKK maakt hier vervolgens stroom van en de warmte die daarbij vrij komt kan ook weer nuttig worden gebruikt. Biogas kan ook worden opgewaardeerd naar groen gas van aardgaskwaliteit. In 2020 was het aandeel groen gas in Fryslân 2,6% van het totale gasverbruik. 

Momenteel is er een ontwikkeling gaande van mest co-vergisting naar monovergisting of mestraffinage. Bij co-vergisting wordt mest samen met bijvoorbeeld plantaardige – en dierlijke vetten of gewassen vergist in dezelfde installatie. Bij monovergisting wordt maar één product toegepast om te vergisten. Een installatie voor mestraffinage produceert naast biogas meerdere waardevolle stromen zoals minerale meststoffen en organische bodemverbeteraars.

Mestvergisting kent ook nog andere voordelen: de uitstoot van schadelijke broeikasgassen als methaan, lachgas en ammoniak daalt. Het produceren van kunstmest vraagt veel fossiele energie. Door mestvergisting houden boeren digistaat over. Wanneer digistaat erkent wordt als kunstmestvervanger kunnen boeren het gebruik van kunstmest met 50 tot 100% terugbrengen. Op deze manier levert mestvergisting ook een bijdrage aan de kringlooplandbouw. 

Rijden op groen gas kan al prima in Fryslân. Op dit moment zijn in Friesland al 40 groengasvulpunten voor bio CNG voor particuliere auto’s en lichtere bestel- en vrachtauto’s. Verder staat in Leeuwarden een mobiel LNG-vulpunt en in Heerenveen een vast LNG-vulpunt. Ook worden projecten gestart voor het gebruik van bio LNG in de zware transportsector.

Het Groen Gas Manifest Fryslân is te vinden op de website van de provincie.

Geef een reactie