Frysktalich Toniel: Pier 21 / Bijke

27-10-2022 BALK – De fleurichste en treurichste foarstelling oer iensumheid oait. Bibletekaresse Sieta mist selskip en waarmte sûnt har freon har ferlitten hat, omt er ûntduts dat er op jonges falt. Sy wol wit hoe graach in hûn mar kin net fulltime op him passe. Frijfeint en pleachdierbestrider Rene moat fan syn skoansuster mear ûnder de minsken. In berjocht op Facebook bringt de beide byelkoar: tegearre beslute sy de soarch foar in hûn te dielen. Sieta en Rene binne wiis mei Bijke en eins ek wol mei elkoar. Oant de korona útbrekt, Sieta in nije heup moat, Rene in suksesfolle date hat en Bijke siik wurdt.

Wanneer
Vrijdag 4 november van 20.30 tot 22.00 uur. Deze toegangskaart is inclusief een pauzedrankje. De prijs van het kaartje is inclusief servicekosten. Indien u een toegangskaart voor leden NUT Gaasterlân-Sleat besteld, neem dan uw ledenpas mee naar de voorstelling. Dit wordt gecontroleerd.

Prijzen
Leden: 21,- / Niet-leden: 24,- / CJP: 10,-. Start kaartverkoop leden NUT: 1 augustus. Start kaartverkoop niet-leden NUT: 1 september. Kaarten zijn te bestellen via deze link.

Geef een reactie