Fryslân kiest voor kwaliteit boven snelheid bij natuurdoelanalyses

04-04-2023 BALK – De provincie Fryslân neemt tot uiterlijk 1 juli de tijd om de tien natuurdoelanalyses voor de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden aan te leveren bij de Ecologische Autoriteit (EA). Op datzelfde moment levert de provincie het ontwerp-gebiedsprogramma voor het Fries Programma Landelijk Gebied (FPLG) in bij het Rijk. En kiest daarmee voor zorgvuldigheid boven snelheid.

“Mei de kwaliteit fan de natuerdoelanalyzes as haadprioriteit, hawwe wy dy tiid nedich foar it meitsjen fan de analyzes”, zegt gedeputeerde Douwe Hoogland. “Boppedat fine wy it wichtich om de analyzes yn gearhing mei it ûntwerp FPLG gebietsprogramma oan te leverjen by it Ryk. Wy hawwe de tiid ek nedich om mei Provinsjale Steaten ôf te stimmen en ek mei oare provinsjes, want natuergebieten hâlde harren net oan de provinsjegrinzen.”

De staat van de natuur
De natuurdoelanalyses beschrijven hoe het gaat met de natuur in stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Welke problemen er eventueel zijn en in welke richting maatregelen nodig zijn om de natuur weer te verbeteren. Ze zijn gebaseerd op bestaande (monitorings)gegevens van provincie, onderzoeksbureaus en bijvoorbeeld terreinbeheerders. Om straks in de lokale gebiedsprocessen met goede maatregelen te komen en passende plannen te maken, is een actueel beeld van de Natura 2000-gebieden nodig. De natuurdoelanalyses bevatten alleen op hoofdlijnen suggesties voor maatregelen voor het oplossen van eventuele knelpunten zoals verdroging of verzuring. In de gebiedsgerichte aanpak van het FPLG worden vanaf 2024 in overleg met de regio pas keuzes gemaakt voor gerichte maatregelen.

Vergunningverlening
Door de tijd heen zijn de eisen aan de NDA’s veranderd en uitgebreid. Daarmee is ook het belang van de natuurdoelanalyses groter geworden. De natuurdoelanalyses hebben geen juridische status, maar bevatten wel de meest actuele, wetenschappelijke informatie over hoe het met de natuur gaat. Voor vergunningverlening is het wettelijk verplicht die informatie te gebruiken. De komende tijd onderzoekt de provincie wat de consequenties zijn voor bijvoorbeeld vergunningverlening en handhavingsverzoeken.

Proces
Uiterlijk 1 juli levert de provincie haar natuurdoelanalyses aan bij de Ecologische Autoriteit (EA) en publiceert ze op www.fryslan.frl. Vervolgens toetst de EA de kwaliteit van de analyses.

Geef een reactie