Fryslân bouwt 17.500 woningen

13-09-2022 JOURE – De provincie Fryslân omarmt de ambitie van minister De Jonge (VRO) om de woningbouw te versnellen. Tot aan 2030 willen we 17.500 woningen bijbouwen, maar wel in overleg met onze Friese partners en volgens de Friese Aanpak. Dit laat de provincie weten in een brief aan de minister. De provincie vertaalt deze ambitie de komende periode samen met gemeenten naar Regionale Woondeals.

Ook in Fryslân zien we dat jongeren en ouderen moeite hebben om een betaalbare woning te vinden. Omdat de komende jaren het aantal huishoudens verder zal toenemen, moeten nieuwe woningen worden gebouwd. Uit een inventarisatie onder gemeenten en corporaties blijkt dat er voldoende plannen zijn om tot en met 2030 zo’n 17.500 nieuwe woningen te bouwen. Omdat er ook woningen zullen worden gesloopt, zal de woningvoorraad met ruim 15.000 woningen groeien.

De Friese corporaties en marktpartijen zijn ook bereid om voldoende betaalbare woningen te bouwen. Bijna twee derde deel van de geplande nieuwbouw heeft een sociale huurprijs of een koopprijs onder de NHG-grens. Hiervoor is wel de hulp nodig van de Rijksoverheid. Van de beschikbare Rijksmiddelen is tot nu toe maar een klein deel in Fryslân terecht gekomen. Daarom pleit de provincie er voor dat de regels voor deze Rijkssubsidies worden vereenvoudigd zodat ook kleine woningbouwprojecten mogelijk kunnen worden gemaakt. Er moeten ook middelen worden vrijgemaakt om de bestaande voorraad te verduurzamen.

Gedeputeerde Fokkinga: “Yn Fryslân wolle wy bouwe wêr’t no en yn ’e takomst ferlet fan is. Wy bouwe nei aard en skaal fan ús doarpen en stêden. Dat betsjut dat wy in soad lytse projekten hawwe. Mar alle lytse projekten byinoar soargje foar tûzenen nije wenten. Oant no ta wol it Ryk foaral grutte wenningboulokaasjes stypje. Dat past net by Fryslân wylst ek hjir nije wenten nedich binne.”

Ook andere knelpunten moeten worden opgelost. In heel Nederland hebben gemeenten te weinig mensen om alle omgevingsvergunningen snel af te handelen, stijgen de bouwkosten en mogen door capaciteitsgebrek geen nieuwe aansluitingen op het elektriciteitsnet worden gerealiseerd. Ook de onzekerheid over de invoering van de Omgevingswet en de onzekerheid over stikstofplannen zorgt voor vertraging van woningbouwplannen. Provincie Fryslân verwacht van minister De Jonge dat hij er voor zorgt dat deze knelpunten worden oplost en er voor zorgt dat gemeenten en provincie voldoende financiële middelen hebben om de woningbouw echt mogelijk te maken.

Geef een reactie