De raad vergadert op 29 maart 2023

21-03-2023 BALK – De gemeenteraad vergadert op woensdag 29 maart (raadsvergadering). De vergadering vindt plaats in het gemeentehuis, Herema State 1 in Joure en begint om 19.30 uur.

Op de pagina van de gemeenteraad vindt u de agenda en per vergadering de laatste stand van zaken. Hier kunt u ook de vergadering live volgen of weer terug kijken.

Voorlopige agenda

 1. Opening, vaststellen agenda en mededelingn
 1. Vragenhalfuur
 2. Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 februari 2023, de toezeggingen- en vragenlijst en lijst moties en amendementen
 3. Debat
 4. Rekenkameronderzoek Evaluatie participatiewet
 5. Gedragscode raads- en commissieleden
 6. Motie vreemd aan de orde van de dag; Energiek en zelfstandig Fryslân
 7. Compensatie boeren in drinkwaterwingebieden
 8. Driehoek Joure Zuid
 9. Stand van zaken Grondstoffenbeleidsplan 2022-2025
 10. Verordening Jeugdhulp De Fryske Marren 2023
 11. VVGB voor realisatie van 6 trekkershutten en 4 chalets op het perceel Trophornsterweg 2 te Harich
 12. Controleverordening gemeente De Fryske Marren 2023
 13. Controleprotocol jaarrekening 2023

14D.1 Moasje frjemd oan de oarder fan de dei; Fytspont Langwar – De Hommerts

Geef een reactie