De raad vergadert op 19 april 2023

17-04-2023 BALK – De gemeenteraad vergadert op woensdag 19 april (raadsvergadering). De vergadering vindt plaats in het gemeentehuis, Herema State 1 in Joure en begint om 19.30 uur. Op de pagina van de gemeenteraad vindt u de agenda en per vergadering de laatste stand van zaken. Hier kunt u ook de vergadering live volgen of weer terug kijken.

1- Opening, vaststellen agenda en mededelingen

2 – Vragenhalfuur

3 – Besluitenlijst van de raadsvergadering van 29 maart 2023, toezeggingen- en vragenlijst en lijst moties
en amendementen Voorstel:
a. de besluitenlijst vaststellen;
b. de toezeggingen- en vragenlijst vaststellen;
c. lijst moties en amendementen.

4 – Debat

5D – Benoemen lid en voorzitter Rekenkamer De Fryske Marren Voorstel:
• De heer dr. E. Lensink te benoemen tot voorzitter van de Rekenkamer De Fryske Marren.
• De heer drs. W. Blok RO te benoemen tot lid van de Rekenkamer De Fryske Marren.
Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 13B.

6D – Principe uitspraak reguliere opvang asielzoekers n.a.v. uitvraag COA Voorstel:
1. Om gezamenlijk met het COA te zoeken naar de mogelijkheid van een geschikte locatie voor een nieuwe opvanglocatie voor asielzoekers in onze gemeente.
2. Indien het besluit op beslispunt 1 positief luidt het college de opdracht te geven een locatieonderzoek uit te voeren en daarbij de in dit advies genoemde afwegingsfactoren te betrekken.
3. Het college opdracht te geven de uitkomsten van het locatieonderzoek, verwerkt in een raadsvoorstel ter afweging voor te leggen aan de raad met betrekking tot een eventueel vervolg.
Over dit voorstel is door de woordvoerders van het Petear op 5 april 2023 aangegeven dat nadere bespreking wenselijk is (Bespreekstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 14B.

7D. Bestemmingsplan Nijemirdum – Hoitebuorren 23 Voorstel: Het bestemmingsplan Nijemirdum – Hoitebuorren 23 met planidentificatie NL.IMRO.1940.BPNIM22HOITEBUOR23-VA01 ongewijzigd vast te stellen. Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 5 april 2023 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 15B.

8D. FUMO Ontwerpbegroting 2024 en begrotingswijzing 2023 Voorstel:
1. kennis te nemen van de ontwerpbegroting FUMO 2024 en hierop een zienswijze in te dienen conform de conceptbrief bij het raadsvoorstel.
2. kennis te nemen van de begrotingswijziging FUMO 2023 en hierop geen zienswijze in te dienen conform de conceptbrief bij het raadsvoorstel.
Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 5 april 2023 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 16B.
9D.

Begroting 2023 schoolbestuur VariO
Voorstel:
1. In te stemmen met de begroting 2023;
2. kennis te nemen van de meerjarenprognose 2024-2027 van schoolbestuur Stichting VariOOnderwijsgroep;
3. akkoord te gaan met het versturen van bijgaande zienswijze.
Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 5 april 2023 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 17B.

10D. Begroting schoolbestuur Ambion 2023 Voorstel: de begroting 2023 van schoolbestuur Ambion goed te keuren en de meerjarenbegroting 2024-2026 voor kennisgeving aan te nemen.
Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 5 april 2023 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 18B.

11D. Voordracht lid Raad van Toezicht schoolbestuur Ambion Voorstel:
Mevrouw Kuper te benoemen als lid van de Raad van Toezicht van Stichting Ambion met ingang van 9 juni 2023, voor een periode van maximaal vier jaar met een mogelijke verlenging van nog eens vier jaar. Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 5 april 2023 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 19B.

12 Beslût

Geef een reactie