Brede Aanpak Dakloosheid

07-11-2022 BALK – Iedereen gewoon (t)huis is de ambitie van de Brede Aanpak Dakloosheid in Friesland (BAD). De BAD helpt de inwoners van Friesland die dak- of thuisloos (dreigen te) raken. In 2021 is de aanpak gestart en telt inmiddels 12 projecten. De BAD is een initiatief van de Friese gemeenten en de aanbieders van Maatschappelijke opvang; Wender, Limor en het Leger des Heils. Ook het zorgkantoor is nauw betrokken bij de BAD. Het Sociaal Domein Fryslân voert de aanpak uit. 

Alles weten over de BAD? Neem dan een kijkje op de website: www.bredeaanpakdakloosheid.frl

Deze visie is gericht op 4 pijlers:

 1. Preventie
 2. Toeleiding
 3. Opvang
 4. Wonen

In 2020 is de aanpak gestart met een aantal projecten. De BAD is een initiatief van de Friese gemeenten en de aanbieders van maatschappelijke opvang. Sociaal Domein Fryslân voert de aanpak uit. Het ministerie van VWS heeft de aanvraag van Sociaal Domein Fryslân (SDF) voor het plan Brede Aanpak Dakloosheid in Fryslân volledig goedgekeurd. Dat betekent dat er €3.395.000 beschikbaar is voor de uitvoering van het plan. Lees hier meer over het uitvoeringsplan BAD.

Weer Thuis
Op 28 januari 2021 ondertekenden de Friese gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders het Convenant Weer Thuis. Deze partijen hebben de gezamenlijke ambitie om mensen, die dakloos zijn of beschermd wonen, te begeleiden naar zelfstandig wonen. 
Het doel van het landelijke actieprogramma Weer Thuis is het bevorderen van een zachte landing voor cliënten uit een beschermd wonen of een maatschappelijke opvangvoorziening en kunnen uitstromen naar een zelfstandige woonsituatie. Het uitgangspunt is een samenleving waarin iedereen zich thuis mag voelen op de plek waar men woont.

Projecten BAD
Onder de BAD vallen de volgende projecten. Kijk hier voor meer informatie over de projecten en de BAD. 

 • Transferpunt
 • Duurzaam verblijf
 • Outreachend bemoeizorg team
 • Interventiewerk jongvolwassenen
 • Doorstroomwoningen en gewoon thuis 
 • Skills in de stad 
 • Kamers met kansen
 • Centrale toegang
 • 24-uursopvang en inloopvoorziening MO
 • Tussenvoorziening jongvolwassenen
 • Leernetwerk
 • MEE hulpkaart

Geef een reactie