Begin 2023 subsidie beschikbaar voor stikstofreductie

01-12-2022 BALK – Melkveehouders in de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân kunnen naar verwachting vanaf voorjaar 2023 subsidie aanvragen voor het treffen van maatregelen die de stikstofuitstoot van hun bedrijf verlagen. Het gaat hierbij om bewezen effectieve en meetbare managementmaatregelen.

De drie provincies kunnen hiervoor een bedrag tegemoet zien van 55,2 miljoen vanuit het Rijk. Het Rijk heeft eerder dit jaar aan de provincies gevraagd versnellingsvoorstellen voor stikstofreductie in te dienen. Na een eerste toetsing komt het voorstel voor ‘Laaghangend fruit’ nu voor financiering in aanmerking.

Voorbeelden van managementmaatregelen
Een aantal voorbeelden van managementmaatregelen zijn onder andere:

  • Uitrijden van met water aangelengde mest
  • Weidegang stimuleren
  • Stalvloeren schoner houden van mest
  • Het vastleggen van ammoniak door additieven toe te voegen aan de mest

Resultaat wordt gemeten
Alle 4.000 melkveehouders in Drenthe, Groningen en Fryslân kunnen straks gebruik van de subsidie maken. Aanvragen kunnen dan worden ingediend via SNN, het Samenwerkingsverband Noord-Nederland. De verwachting is dat de stikstofuitstoot met 20% teruggebracht kan worden door deze managementmaatregelen. Op de bedrijven worden ook de resultaten van de maatregelen gemeten. Zo kunnen we zien wat een maatregel doet en welke verbeteringen er eventueel nodig zijn. Het is van groot belang dat maatregelen goed gemeten en gevalideerd worden, zodat deze mee kunnen tellen in de stikstofopgave.

Gedeputeerde Klaas Fokkinga: “De noed is heech om oan de slach te gean mei reduksje. De sektor hat frege om ek nei ynnovaasje en technyske maatregels te sjen. Dat ha wy ek opnaam yn us Utfieringsprogram en we bin wiis dat it ministearje der jild foar beskikber stelle wol.”

Geef een reactie