Aanscherping uitstootnormen fijnstof uit pluimveestallen in voorbereiding

12-02-2023 BALK – Staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat heeft haar plannen voor de aanscherping van de uitstootnormen voor fijnstof uit pluimveestallen naar de Tweede Kamer gezonden. Zij zal de regelgeving de komende periode verder uitwerken en in procedure brengen. De staatssecretaris neemt voorstellen die sectororganisaties hebben gedaan op hoofdlijnen over.

De uitstoot uit pluimveestallen vormt een grote bron van fijnstof. Daarom is voor deze stallen als doel gesteld om de uitstoot van fijnstof in 2030 ten opzichte van 2016 te halveren. Dit doel is ook opgenomen in het Schone Lucht Akkoord.

De Nederlandse Vakbond Pluimveehouders en LTO hebben het sectorplan ‘Aanpak van de pluimveesector voor reductie van de emissie van fijnstof (PM10)’ opgesteld. Daarin pleiten zij voor een generieke aanpak en in aanvulling daarop als tweede spoor een specifieke gebiedsgerichte aanpak in de gebieden waar de uitstoot van fijnstof het hoogst is. Staatssecretaris Heijnen neemt de voorstellen van de sector op hoofdlijnen over.

Het betekent dat de emissiegrenswaarden zoals voorgesteld in het sectorplan worden overgenomen en dat hierin onderscheid wordt gemaakt tussen stallen binnen en buiten de intensieve  gebieden. Het onderdeel fijnstofemissieplannen wordt niet overgenomen en deze krijgen geen juridische status. Daarnaast is de in het sectorplan gevraagde vrijwaring van eventuele verdere toekomstige aanscherpingen juridisch onmogelijk.

Bij de aanscherping van de emissiegrenswaarden gaat Heijnen uit van de in het voorstel genoemde reductiepercentages: 50% reductie voor nieuwe stallen, 50% reductie voor bestaande stallen in intensieve gebieden, 30% reductie voor bestaande stallen buiten deze gebieden. Deze percentages gelden ten opzichte van een stal zonder emissiereducerende maatregelen. Voor bestaande stallen geldt in intensieve gebieden een overgangstermijn tot 2028 en daarbuiten tot 2030.

De aangescherpte eis geldt per bedrijfslocatie en uiteindelijk moet per 2033 elke individuele stal aan de nieuwe emissiegrenswaarden voldoen. De definitie van intensieve gebieden wordt gebaseerd op de door het RIVM opgestelde lijst van pluimveedichte gemeenten. Hierin is voor gemeenten ruimte voor maatwerk voor individuele gevallen.

Geef een reactie