31 Friese boerderijdaken worden gerestaureerd

04-10-2022 BALK – Van 31 Friese monumentale en karakteristieke boerderijen kan met subsidie het dak worden gerestaureerd. Gedeputeerde Staten verleenden in totaal € 637.000 euro subsidie uit de zogeheten regeling Daken Fryske Pleatsen. Deze laagdrempelige regeling maakt onderdeel uit van het provinciale Werkplan Takomst Fryske Pleats.

Het restaureren en herstellen van daken van boerderijen is kostbaar. Dat zorgt vaak voor een flinke financiële drempel. Dat is jammer, want voor het behoud van het hele pand is een goed dak essentieel. Het vormde de aanleiding voor de regeling Daken Fryske Pleatsen. Gedeputeerde Klaas Fokkinga is blij met de gehonoreerde aanvragen: ‘Fryske Pleatsen heare ta de kearnkwaliteiten fan Fryslân en troch it opknappen fan dizze 31 pleatsen krijt erfgoed, leefberens en dêrmei de omjouwingskwaliteit fan it plattelân in stimulâns’.

Er waren veel meer aanvragen dan gehonoreerd konden worden. Daarom is binnen de regeling geprioriteerd met een puntentelling. Boerderijen in agrarisch gebruik en boerderijen die een nieuwe bestemming krijgen voor niet-woonfuncties of een woonfunctie met meer dan één woning. Verder kon alleen subsidie gegeven worden voor rijks- of gemeentelijke monumenten of boerderijen die volgens het bestemmingsplan karakteristiek en tegen sloop beschermd zijn.

Er zijn subsidies verleend tot maximaal 25.000 euro voor 50 procent  van de subsidiabele kosten. Het gaat dan om herstelwerkzaamheden van daken of dakvlakken in een matige of slechte staat van onderhoud. Daarnaast kan het gaan om het vervangen van niet- traditionele dakbedekking zoals golfplaten of asbestdaken door traditionele dakbedekking zoals pannen of riet. Ook uilenborden zijn subsidiabel. De te restaureren daken zijn van boerderijen verspreid over de hele provincie en van verschillende boerderijtypen.

Werkplan Takomst Fryske Pleats
Met het Werkplan Takomst Fryske Pleats willen Gedeputeerde Staten de Fryske pleats als kernwaarde van het Friese erfgoed en cultuurlandschap behouden. Dan gaat het om blijvend agrarisch gebruik, herbestemmen en het benutten voor de actuele opgaven voor het landelijk gebied, zodat boerderijen en erven onderdeel blijven van het landschap. Eén van de maatregelen hieruit is de dakenregeling. Het grote aantal aanvragen laat zien dat er daarbij veel behoefte is aan ondersteuning.

Bij de foto: Ook het dak van de boerderij van de familie Heida aan de 1e Compagnonsweg 1 in Bontebok wordt aangepakt.

Meer informatie over het Werkplan Takomst Fryske Pleats is te vinden op de pagina Ruimtelijke kwaliteit, Erfgoed en Landschap.

Geef een reactie