1,9 miljoen voor Fryske Wetterwaarmte ambitie

20-04-2023 BALK – Groen licht voor twee Friese aquathermie aanvragen. Hiermee komt een kleine 2 miljoen euro vrij voor het ontwikkelen en toepasbaar maken van lokale energiesystemen, gebaseerd op een collectief warmtenet en aquathermie. Een boppeslach voor verschillende aquathermie-projecten in Fryslân, oa in Baard, Heeg en op Vlieland. Het geld komt vanuit de Europese subsidieregeling Interreg. Een regeling voor duurzame ruimtelijke en regionale ontwikkeling.

Beide voorstellen zijn in april 2023 goedgekeurd, wat betekent dat 60% cofinanciering voor de aangedragen projectkosten door de beide Interreg(externe link) commissies is toegezegd. Met deze goedkeuring, komt er circa 1,9 miljoen euro aan Europees geld naar Fryslân (verdeeld over de Friese partners; provincie Fryslân, gemeente De Fryske Marren, gemeente Leeuwarden, Energiecoöperatie Grieneko en Warm Heeg BV).

Focuspunt ligt op het ontwikkelen van rendabele aquathermie systemen die passend zijn bij de schaalgrote van de honderden Friese dorpen waar de energietransitie zal gaan plaatsvinden. “Ut de missy Wetterwaarmte wolle wy yn `e mande mei gemeenten en Wetterskip Fryslân yn Europeesk ferbân de enerzjy – en kostefoardielen fan koöperative en kollektive oplossings ek beskikber meitsje foar lytsere doarpen. Dat draacht sterk by oan it sosjale karakter fan de enerzjytransysje dêr ’t ek finansjeel minderbedielden yn meinommen wurde,” aldus gedeputeerde Sietske Poepjes, provincie Fryslân.

Project I: Consortium WaterWarmth
In Fryslân is het project WaterWarmth ontwikkeld en een consortium gevormd met partners uit zes Europese landen. Dit project heeft een totale omvang van 8 miljoen en het partnerschap omvat 22 partners uit Nederland, Duitsland, Denemarken, Zweden, België en Frankrijk. Waaronder de provinsje Fryslân, gemeente De Fryske Marren, gemeente Leeuwarden, Energiecoöperatie Grieneko en Warm Heeg B.V. De beoogde projectlooptijd is 3 jaar.

Project II: AquaCOM
Dankzij het ontwikkelen van dit ambitieuze projectvoorstel dient voor provinsje Fryslân zich de mogelijkheid aan om ook als projectpartner deel te nemen aan de ontwikkeling van het Interreg North West Europe project ‘AquaCOM’, onder leiding van het Ierse ‘Ballyhoura Development CLG’. De beoogde projectlooptijd is 4 jaar.

Uitwerking
Het geld wordt gebruikt voor het realiseren van twee testlocaties op het gebied van kleinschalige warmtenetten gevoed door aquathermie en het ontwikkelen en bouwklaar maken van een verwarmingsoplossing op dorpsniveau. Daarnaast worden diverse modellen ontwikkeld op het vlak van beheer en bestuur van warmtenetten, juridische- en financiële

aspecten onderzocht en een strategie ontwikkeld voor regio’s om hun inwoners en gemeenten zo goed mogelijk te kunnen faciliteren in de gemeenschappelijk warmtetransitie. Bijvoorbeeld met financiële middelen, risico dragen vermogen, kennis, stimulerende en duidelijke regelgeving, oprichting grootschalige coöperatieve warmtebedrijven met overheidsinmenging, etc.. Beide projecten starten naar verwachting in juni.

Missy Wetterwaarmte 2022-2025
Provincie Fryslân zet hiermee haar ambitie, om dé aquathermie regio bij uitstek te worden, kracht bij. Samen met de gemeenten Terschelling,  Leeuwarden, De Fryske Marren, Súdwest-Fryslân en Wetterskip Fryslân is het actieprogramma Missy Wetterwaarmte opgesteld, met hierin de ambitie: In Fryslân versnellen we de warmtetransitie door brede toepassing van collectieve warmtenetten en aquathermie in de gebouwde omgeving en het faciliteren van lokale initiatieven en eigenaarschap. Door te kiezen voor de naam Wetterwaarmte benadrukken we dat we aquathermie op onze eigen manier inzetten en gebruiken in Fryslân. Wetterwarmte heeft een groot potentieel in Fryslân. Het kan op veel plekken een bijdrage leveren aan de warmtetransitie.

Geef een reactie