Vacature 2 leden Commissie Bodemdaling Aardgaswinning Friesland

02-07-2024 BALK – Ben jij maatschappelijk betrokken en heb je affiniteit en ervaring met waterbeheer en ruimtelijke vraagstukken? Wetterskip Fryslân zoekt twee nieuwe leden voor de Commissie Bodemdaling Aardgaswinning Friesland. Je draagt bij aan een veilige en leefbare provincie. Voor mens en natuur. Voor huidige en volgende generaties. En wat doe jij morgen met water?

Wat ga jij doen?
Aardgas is door het Rijk aangewezen als transitiebrandstof, om in de periode van energietransitie als minst schadelijke fossiele brandstof te gebruiken. Maar gaswinning brengt ook uitdagingen met zich mee, zoals bodemdaling. Deze bodemdaling heeft aanzienlijke effecten op het watersysteem van Fryslân. Om de impact van bodemdaling beheersbaar te houden en schade rechtvaardig af te handelen, is de inzet van een betrokken en deskundige Commissie Bodemdaling, en dus ook commissieleden essentieel. 

Bodemdaling door gaswinning beïnvloedt de stabiliteit en werking van onze waterkeringen, stuwen, gemalen en watergangen. Het is cruciaal dat we deze uitdagingen effectief aanpakken om de veiligheid en waterhuishouding van onze regio te waarborgen. Wetterskip Fryslân speelt hierin een centrale rol en zoekt versterking in de Commissie Bodemdaling. 

Rechtvaardige afhandeling van schadeclaims
De Commissie Bodemdaling Aardgaswinning Friesland behandelt schadeclaims ingediend door partijen die zijn aangesloten bij de Overeenkomst Bodemdaling Fryslân 2006. Dit zijn het waterschap, de provincie, de delfstoffenwinners en gemeenten. De kerntaak van de commissieleden is zorgdragen voor een rechtvaardige afhandeling van claims, waarbij aan alle belangen recht wordt gedaan. Hierbij werk je samen met andere leden benoemd door de provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en delfstoffenwinners. 

Je werkt nauw samen met de andere commissieleden. De Commissie vergadert vijf keer per jaar, waarbij je jouw expertise en betrokkenheid inzet voor het beheergebied van Wetterskip Fryslân. De commissie wordt ondersteund door een secretaris en adjunct-secretaris.  

De Commissie Bodemdaling Aardgaswinning Fryslân is een onafhankelijke commissie; de commissieleden zijn onafhankelijk. Als commissielid word je benoemd en voorgedragen door het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân, maar maak je geen onderdeel uit van het waterschap. Voor meer informatie over de Commissie Bodemdaling verwijzen we naar de website van de commissie: Commissie Bodemdaling Aardgaswinning Fryslân (externe website)

Wij zoeken twee nieuwe leden voor de Commissie Bodemdaling:
– een vervangend lid, dat na afronding van de procedure en benoeming namens het waterschap zitting neemt in de commissie voor een periode van 3 jaar. 
– een lid dat over 1 jaar plaatsneemt in de commissie als de termijn van het huidige lid afloopt. In verband met de overdracht van kennis en ervaring vinden we het belangrijk dat dit lid alvast gaat meedraaien. 

Het Wetterskip zoekt kandidaten die vanuit hun werkervaring en kennis:
– overzien wat de impact van bodemdaling is op het watersysteem en welke scenario’s van herstel mogelijk zijn. 
– in staat zijn vanuit het oogpunt van klimaatverandering en bijv. de beleidsbrief Water en bodem sturend in de ruimtelijke ordening (Wabos), daar waar mogelijk of noodzakelijk, alternatieve manieren van schadeherstel te bepleiten. 
– weet hebben van ruimtelijke processen om tot schadeherstel te komen (passend bij de opgaven, integraal/sectoraal, gebiedsgericht/individueel). 
– voldoende standvastigheid kunnen bieden om niet de juridische, maar de herstelgerichte aanpak van schade na te streven. 

Wie ben jij? 
Jij… 
– bent een deskundig en betrokken persoon met aantoonbare HBO+ ervaring op het gebied van integraal waterbeheer, effecten van bodemdaling op waterschapsassets, en integrale gebiedsprocessen. 
– toont maatschappelijke betrokkenheid bij de uitdagingen in het landelijk gebied. 
– hebt kennis van de effecten van bodemdaling en gaswinning. 
– bent communicatief sterk en kan goed samenwerken in een multidisciplinair team. 
– wil je inzetten voor een rechtvaardige afhandeling van schadeclaims. 
– bent onafhankelijk. Je bent niet werkzaam of op een manier betrokken bij een buurwaterschap, een advies/ingenieursbureau, een delfstofwinner of bij een van de (mijnbouw gerelateerde) loketten. 
– hebt een relevant netwerk. 

Wat bieden ze jou?
– een vergoeding van € 183 per uur, de geschatte urenbelasting bedraagt tussen 50-60 uren op jaarbasis. 
– een reiskostenvergoeding van €0,36/km. 
– de genoemde bedragen zijn van toepassing tot het einde van de benoemingsperiode van 3 jaar.