Subsidie restauratie daken Friese boerderijen

11-05-2022 BALK – Vanaf 28 juni 2022 kunnen eigenaren van monumentale en karakteristieke boerderijen in Fryslân subsidie aanvragen voor het herstel van hun daken. Gedeputeerde Staten stelt daarvoor 600.000 euro beschikbaar in de zogeheten regeling Daken Fryske Pleatsen. Deze regeling maakt onderdeel uit van het Werkplan Takomst Fryske Pleats.

Omdat het bij het restaureren en herstel van daken van boerderijen vaak om veel geld gaat, zorgt dit vaak voor een flinke financiële drempel. Om die reden is hiervoor een regeling in het leven geroepen. Gedeputeerde Klaas Fokkinga is blij met deze laagdrempelige subsidiemogelijkheid : ‘Fryske Pleatsen hearre ta de kearnkwaliteiten fan Fryslân en fertelle in wichtich part fan it Ferhaal fan Fryslân. Foar it behâld en werbestimming fan dizze pleatsen is in goed dak essinsjeel’.

Werkplan Takomst Fryske Pleats
Met het Werkplan Takomst Fryske Pleats willen Gedeputeerde Staten de Fryske Pleats als kernwaarde van het Friese erfgoed en cultuurlandschap behouden en een kans tot blijvend agrarisch gebruik en herbestemming geven, zodat boerderijen en erven onderdeel blijven van het landschap. Nieuwe opgaven, bv. leefbaarheid, wonen, biodiversiteit en kwaliteitstoerisme op het platteland, geven hiervoor kansen.

Regeling
Subsidie-aanvragen kunnen van 28 juni tot en met 7 juli 2022 worden ingediend. Per aanvraag kan maximaal 24.999 euro worden aangevraagd. Omdat het budget van de regeling bescheiden is en er veel oude boerderijen zijn, geldt deze subsidie alleen voor rijks- of gemeentelijke monumenten. Ook boerderijen die volgens het bestemmingsplan karakteristiek en beschermd  zijn, komen voor de regeling in aanmerking.

Voor subsidie komen in aanmerking herstelwerkzaamheden van daken of dakvlakken in een matige of slechte staat van onderhoud. Daarnaast kan het gaan om het vervangen van niet- traditionele dakbedekking zoals golfplaten of asbestdaken door traditionele dakbedekking zoals pannen of riet. Ook uilenborden zijn subsidiabel. De subsidie uit deze regeling kan worden aangevraagd naast een subsidie uit de subsidieregeling monumenten Fryslân. Daarbij moet het dan wel gaan om andere werkzaamheden.