Stikstofplannen gaan gepaard met naar schatting 30% krimp van de veestapel

15-06-2022 BALK – In de startnotitie voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied die minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof naar de Tweede Kamer heeft gestuurd worden 2 reductiedoelen voor de vermindering van de ammoniakemissie door de veehouderij genoemd. In 2030 moet 12 kiloton reductie zijn gerealiseerd via ‘generieke maatregelen’ en daarnaast een vermindering van 39 kiloton via gebiedsplannen, waar er een directe koppeling is met de depositie op de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden.

Minister Van der Wal voorziet dat om de doelen te realiseren de veestapel in Nederland met circa 30% zal moeten inkrimpen, maar dat percentage is hgeen hard gegeven. De minister baseert zich met de inschatting op een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving van spetember 2021 waarin twee beleidsvarianten zijn doorgerekend.

De voorstellen van het kabinet lijken het meest op een variant waarbij het Planbureau voor de Leefomgeving is uitgegaan van  een combinatie van opkoopregelingen, extensivering en technische maatregelen. De Nederlandse melkveestapel krimpt in dit scenario het ruim 30% in vergelijking tot 2019. De varkensstapel zou na de recente opkoopregeling nog eens 10% kleiner worden en voor de pluimveehouderij wordt uitgegaan van ruim 20% minder dieren.

Geef een reactie