Prijsbeleid voor tegemoetkomingen in faunaschade vastgesteld

08-07-2024 BALK – BIJ12 heeft het prijsbeleid voor faunaschade uitgeschreven. In het prijsbeleid staat hoe de prijzen voor landbouwgewassen en landbouwhuisdieren worden bepaald. Met die prijzen worden tegemoetkomingen in faunaschade berekend. Het uitgangspunt is dat schadeberekeningen worden gedaan op basis van KWIN-gegevens. Wageningen University & Research deelt de KWIN-cijfers jaarlijks met BIJ12. In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij  contractteelt, wordt afgeweken van de KWIN-cijfers.

Taxateurs nemen de faunaschade in de landbouw op aan de hand van taxatieprotocollen en -richtlijnen. De schade wordt meestal gemeten in gewasverlies per kilogram product of het aantal stuks. Aan die kilo’s of stuks wordt een prijs gekoppeld om het schadebedrag te bepalen. Hoe die prijzen worden vastgesteld, staat in het prijsbeleid.

Het prijsbeleid is niet nieuw en staat al grotendeels in verschillende documenten. Nu is het, in afstemming met de provincies, vastgesteld en samenvat in één document. Uitgangspunt is dat BIJ12 gebruikmaakt van de cijfers uit het handboek KWIN van Wageningen University & Research. In een aantal gevallen maakt BIJ12 geen gebruik van deze cijfers. Dat geldt bijvoorbeeld als er sprake is van  een gegarandeerde prijsafspraak tussen teler en afnemer via een contract. Als aan de voorwaarden is voldaan, kan de prijs uit het contract worden gebruikt voor de schadeberekening.

In sommige gevallen staan de benodigde gegevens niet in de KWIN. Dat geldt voor onder andere graslanden, hardfruit en vee. In die gevallen stelt BIJ12 de prijs vast op basis van externe adviezen. Bij gewassen waaraan schade door beschermde diersoorten relatief weinig voorkomt en geen KWIN-cijfers beschikbaar zijn, kan de taxateur de prijs vaststellen. Dat geldt bijvoorbeeld bij schade aan rietteelt of graszoden.

Meer informatie is te vinden in het document ‘Prijsbeleid BIJ12 Tegemoetkoming faunaschade‘.