Positief provinciaal resultaat in coronajaar 2021

11-05-2022 BALK – Gedurende de coronapandemie werd er in 2021 stevig doorgewerkt aan de ambities uit het provinciale bestuursakkoord. Het jaar werd afgesloten met een positief resultaat van € 8,3 miljoen. In 2021 werden onder andere sterke sociale structuren, de economie en de leefbaarheid in Fryslân door het college van Gedeputeerde Staten gestimuleerd.

Volgens gedeputeerde Friso Douwstra draagt de provincie hiermee bij aan de brede welvaart in Fryslân. “We hebben stappen gezet binnen belangrijke provinciale thema’s zoals landbouw, klimaat en energie. Meerdere infrastructuurprojecten kwamen tot een einde en tot ons grote genoegen is de Lelylijn opgenomen in het regeerakkoord”. Douwstra stipt wel aan dat de provincie het de komende jaren met minder geld zal moeten doen: “Begrotingen worden minder ruim waardoor we financieel anders moeten gaan werken voor Fryslân” aldus Douwstra.

Lok op 1
Dat Friezen de gelukkigste inwoners van Fryslân blijven is een continue ambitie. In 2021 kwam dit voor de Friese mienskip op verschillende manieren uit de verf. Het tweede corona-steunpakket

‘No & Moarn’ werd uitgevoerd. Vanuit dit pakket werden o.a. de stimuleringsregelingen ‘de Matrixtafel’ en de ‘Nieuwe economie challenge’ opengesteld. Daarnaast was er veel aandacht voor circulaire inkoop en wordt circulariteit in steeds meer projecten toegepast. Om de Friese woningmarkt in beweging te brengen werd, samen met partners,  de Uitvoeringsagenda Wonen vastgesteld. Het stimuleren van de leefbaarheid in dorpen is een belangrijke provinciale opgave. Daarom werd het afgelopen jaar het aantal dorpontwikkelmaatschappijen verdubbeld.   

Oog voor de omgeving, klimaat en energie.
De landbouw is bepalend voor het aanzicht van het landschap, draagt bij aan biodiversiteit en een leefbaar en aantrekkelijk platteland. De agrarische sector is van belang voor brede welvaart in Fryslân. Binnen deze opgaven vonden er dan ook veel ontwikkelingen plaats in 2021. Binnen het NatuurNetwerk Nederland werd 300 hectare landbouwgrond omgevormd naar natuur. Ook werd de landbouwagenda vastgesteld. Om goed voorbereid te zijn op de toekomst werd in samenwerking met partners het uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie opgesteld. Voor hulp en advies rondom de energietransitie kan de mienskip terecht bij 94 Friese energiecoaches.

Provinciale tussenstand 2022
In de eerste bestuursrapportage van dit jaar geeft Gedeputeerde Staten de resultaten weer uit de begroting 2022. In de eerste 3 maanden was er veel gaande rondom de omgevingswet, stikstof, de nieuwe afsluitdijk en de invoering van de nieuwe Wet Open Overheid. De oorlog in Oekraïne raakt ook de provincie indirect in haar taken en opgaven. Zo stegen de afgelopen maanden de energieprijzen in het openbaar vervoer. Daarnaast blijft de kostenstijging en schaarste van bouwmaterialen een punt van aandacht voor infrastructurele projecten.

Aan Provinciale Staten wordt voorgesteld om binnen de bestaande begroting wijzigingen door te voeren. Onder andere is er €1.620.000 nodig voor de continuïteit van ICT, digitalisering en de implementatie van de omgevingswet. De uitvoeringskosten van het POP-3 programma worden geraamd op € 2 mln. De beoogde ingangsdatum van de Omgevingswet is met een jaar is verplaatst naar 1 januari 2023. Hierdoor is het programmateam dat zich bezighoudt met de implementatie van de wet nog op volle sterkte nodig. Voor deze en andere ontwikkelingen rondom de wetsinvoering is € 960.000 nodig. Voor de OV-bus-concessie moet een niet voorziene noodconcessie worden gemaakt van € 250.000. Dit komt door de toegenomen druk tijdens de coronapandemie.

Gezien het resultaat in het bestuursakkoord om € 130 miljoen. Europees geld voor de provincie Fryslân binnen te halen in deze programmaperiode, is het noodzakelijk om het cofinancieringsbudget aan te vullen met € 3 miljoen.

De jaarstukken 2021 en de 1e bestuursrapportage 2022 worden op 22 juni as. behandeld door Provinciale Staten. Het positief resultaat 2021 van €8,3 miljoen wordt toegevoegd aan de vrij aanwendbare reserve (VAR). Aan Provinciale Staten zal worden voorgesteld om vanuit deze reserve ruim €2 miljoen dit jaar vrij te maken voor de verlenging van het coronasteunpakket ‘No en Moarn’. Door het grillige verloop van corona kon dit geld niet eerder constructief worden ingezet.