Perspectiefnota: investeren in leefbaarheid, onderwijs en sociaal domein

05-06-2024 BALK – Het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Fryske Marren heeft de plannen voor 2025 aan de gemeenteraad gepresenteerd. In totaal wordt er € 7,5 miljoen uitgegeven, vooral op het gebied van leefbaarheid, onderwijs en het sociaal domein.

College: “De ûndúdlikens fanút it Ryk oer it jild wat gemeentes krije fan 2026 ôf bliuwt in fraachteken. Ek witte we noch net wat de konkrete útwurking wurdt fan it lânlike akkoard. Dizze saken meitsje it lêstich om plannen te meitsjen. By de begrutting ferwachtsje we mear dúdlikhied.”

Projecten
In de Perspectiefnota 2025 is voor verschillende projecten geld gereserveerd. Zo wordt er ongeveer 1,4 miljoen euro geïnvesteerd in ruimtelijke opgaven, zoals volkshuisvestingsprojecten. Ook voor de Club van Aanjagers Tsjûkemar is een bedrag gereserveerd. Daarnaast wordt er meer dan drie miljoen euro uitgegeven aan projecten rondom leefbaarheid en onderwijs, bijvoorbeeld voor de huisvesting van sociale, culturele en sportverenigingen in Balk. In de jeugdzorg wordt ruim anderhalf miljoen euro geïnvesteerd.

Dekking
De gemeente heeft zichzelf een taakstelling opgelegd om de huidige en toekomstige structurele investeringen te financieren. Daarnaast is er een lichte verhoging van de onroerendezaakbelasting (OZB) doorgevoerd. Daarmee is er een duurzame oplossing gevonden om de verbeteringen binnen de gemeente voort te zetten.

Vervolg
Het college koerst op bespreking van de Perspectiefnota 2025 door de gemeenteraad tijdens het Petear van 3 juli. De besluitvorming vindt dan plaats tijdens het Debat en Beslút van 17 juli.