Ontwerp-funderingsaanpak Friese veenweidegebied ter inzage

08-09-2020 BALK – Gedeputeerde Staten van Provincie Fryslân leggen met ingang van 12 september de ontwerp-funderingsaanpak ter inzage. Met deze funderingsaanpak willen het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân, de colleges van B&W van de zeven veenweidegemeenten en gedeputeerde staten van de provincie woningeigenaren in het Friese veenweidegebied ondersteunen bij de preventie en het herstel van funderingsschade. Tot en met 22  oktober 2022 kunnen belanghebbenden reageren op de ontwerp-funderingsaanpak. Eind 2022 nemen Provinciale Staten, Algemeen Bestuur en de zeven gemeenteraden een definitief besluit over de funderingsaanpak

Woningeigenaren in het Friese Veenweidegebied kunnen te maken krijgen met schade aan de fundering. Tot circa 1970 werden woningen vaak op houten palen gefundeerd. Er kan om verschillende redenen schade aan zo’n fundering ontstaan, zoals bijvoorbeeld paalrot door langdurige droogstand, palenpest, een bacterie die de houten palen onder water aantast, of bouwkundige factoren. Funderingsschade brengt zorgen en onzekerheden met zich mee. Woningeigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor onderhoud aan de woning, dus ook voor de fundering. Wetterskip Fryslân, Provincie Fryslân en de zeven gemeenten willen in het Friese veenweidegebied woningeigenaren bijstaan om funderingsproblematiek te voorkomen en op te lossen. Daarvoor is  deze ontwerp-funderingsaanpak opgesteld. Gemeenten zijn in het voortraject actief betrokken bij het opstellen van de ontwerp-aanpak die nu via de provincie ter inzage gelegd wordt.

Er wordt ingezet op een goed functionerend funderingsloket waar woningeigenaren terechtkunnen met  vragen rondom preventie en herstel van funderingsschade. In de ontwerp-funderingsaanpak is ook opgenomen dat woningeigenaren een subsidie en ondersteuning kunnen krijgen voor het uitvoeren van funderingsonderzoek en het opstellen van een herstelplan. Daarnaast spreekt de ontwerp-funderingsaanpak over een leenfaciliteit met gunstige (rente)voorwaarden voor herstel van funderingsschade. In de ontwerp-funderingsaanpak is geen extra compensatieregeling naast de al bestaande nadeelcompensatieregeling van Wetterskip Fryslân opgenomen.

Reageren op de ontwerp-funderingsaanpak tot en met 15 oktober 2022
Van 12  september tot en met 22  oktober kunnen belanghebbenden hun zienswijze op deze funderingsaanpak indienen bij de Provincie Fryslân. De ontwerp-funderingsaanpak ligt ter inzage bij de provincie, Wetterskip en op de gemeentehuizen van de zeven Veenweidegemeenten. De ontwerp-funderingsaanpak is digitaal in te zien op de website van Provincie Fryslân. Na de inzageperiode worden alle ingediende zienswijzen behandeld.

Hoe gaat het verder?
De komende periode wordt ook het advies van de Funderingstafel bestudeerd. De Funderingstafel, onder voorzitterschap van burgemeester André van de Nadort van gemeente Weststellingwerf, bestaat uit zes woningeigenaren en een woningcorporatie. Op 13 juli presenteerden zij hun advies over de aanpak van de funderingsproblematiek in het Friese veenweidegebied. Omwille van voldoende voorbereidingstijd, werd de ontwerp-funderingsaanpak nagenoeg op hetzelfde moment verstuurd naar de overheden. Hierdoor is het advies van de Funderingstafel om praktische redenen nog geen onderdeel van de ontwerp-funderingsaanpak.

Daar waar nodig, wordt de ontwerp-funderingsaanpak aangepast. Vervolgens wordt de funderingsaanpak, het advies van de Funderingstafel met een reactie daarop en de reactienota op de zienswijzen naar Provinciale Staten van Provincie Fryslân, Algemeen Bestuur van Wetterskip Fryslân en de gemeenteraden gestuurd. Zij nemen hierover eind 2022 een besluit.

Geef een reactie