Nieuwe werkwijze evenementenaanvragen Wet natuurbescherming

22-12-2022 BALK – Per 1 januari is er een nieuwe werkwijze voor evenementenaanvragen in het kader van de Wet natuurbescherming. Deze werkwijze houdt in dat in een vroeg stadium overleg plaatsvindt met organisatoren van grote evenementen. Zo kan de provincie op tijd meedenken en indien nodig een vergunning voor de Wet natuurbescherming afgeven. Voor andere evenementen verandert er niets.

Ook al geldt de Wet natuurbescherming voor iedereen, in de meeste gevallen zal er niets aan de hand zijn. Dit kan wel het geval zijn bij evenementen die in of nabij een Natura 2000-gebied georganiseerd worden, die meer dan tweeduizend bezoekers per dag trekken, die gebruik maken van versterkt geluid en kunstlicht, die meerdere dagen doorgaan en die doorgaan in de avond (na 18.00 uur). De provincie heeft de aanvraag dan zes maanden voor de datum van het evenement nodig. Deze termijn geldt alleen voor evenementen die aan al deze punten voldoen. Het gaat dus maar om een heel klein deel van de evenementen in Fryslân.

Het kan wel zijn dat er bijvoorbeeld voor die andere evenementen een ontheffing nodig is, maar de termijn van zes maanden geldt dan niet. Is er bij een evenement bijvoorbeeld sprake van twee van bovengenoemde punten, dan is het verstandig om contact met de provincie te zoeken voor advies.

Gedeputeerde Douwe Hoogland: “Ferline jier hawwe wy ek beliedsregels publiseard. Dêr is doe ferwarring oer ûntstien en dat wie fansels net de bedoeling. Fryslân brûst fan de eveneminten en dat wolle wy graach sa hâlde. Dêrom hawwe wy dy regels doe wer ynlutsen en binne wy in yntensyf trajekt mei gemeenten, natuerbehearders en organisatoaren oangien. Dat hat laat ta dizze nije beliedsregels en in ynformaasjebrochure. Wêrby’t wy beseffe dat it altyd maatwurk bliuwt.”

Brochure
De nieuwe werkwijze is te vinden op de website van de provincie Fryslân, net als een informatiebrochure voor organisatoren. Daarin staat uitleg over de Wet natuurbescherming en hoe een organisator rekening kan houden met de natuur bij het organiseren van een evenement. De brochure bevat geen nieuwe regels of verplichtingen. Ook is er een spreekuur waar organisatoren en gemeenten om advies kunnen vragen als er twijfel is of een evenement mogelijk effect heeft op kwetsbare natuur en hoe dit te voorkomen.

Voor evenementen vanaf 1 juli
De nieuwe werkwijze gaat officieel in op 1 januari 2023, maar geldt pas vanaf 1 juli dat jaar. Dat geeft organisatoren van grote evenementen de tijd om hun aanvraag op tijd in te dienen. “As der eveneminten binne dy’t yn de perioade foar 1 july plakfine of krekt dêrnei yn de simmer, en dy’t wol in oanfraach yntsjinje moatte, is dy seis moanne net altyd helber. Dêrom gean wy mei de oanfragen yn dy perioade linich om. De ynstek is altyd om yn goed oerlis te besykjen alle eveneminten trochgean te litten”, geeft gedeputeerde Hoogland aan. Eind 2023 evalueert de provincie samen met betrokken gemeenten hoe de beleidsregels en brochure werken. 

Geef een reactie