Milieuvergunningen afvalverwerker worden ingetrokken

26-10-2022 BALK – Het overnametraject tussen afvalverwerker Van der Galiën en een overnamekandidaat is gestopt. Dit betekent dat de provincie de procedure tot intrekken van de milieuvergunningen voor de locaties in Kootstertille en Wâlterswâld definitief doorzet. In februari van dit jaar maakte de provincie haar voornemen tot intrekken al kenbaar.

Na een langdurige opeenstapeling van overtredingen van de milieuvergunningen en verscherpt toezicht, besloot de provincie in februari 2022 de vergunning van dit bedrijf in te willen trekken. Van der Galiën kreeg de kans om een zienswijze in te dienen. Dit deed het bedrijf ‘pro forma’, wat betekent dat deze inhoudelijk nog kan worden aangevuld. Gedurende deze zienswijzeperiode kwam er een overnamekandidaat in beeld. Hierdoor leek er zicht op verbetering en werden de bedrijfssituatie en wet- en regelgeving goed op elkaar afgestemd.                                    

Doordat er zicht was op verbetering besloot de provincie de huidige situatie tot uiterlijk 1 januari 2023 te gedogen. Dit onder voorwaarde van zicht op een succesvolle afronding van het overnametraject. Waarbij er streng toezicht door de FUMO op de locaties van Van der Galiën werd gehouden. Nu dit overnametraject is gestopt krijgt Van der Galiën nog een korte periode om de zienswijze inhoudelijk aan te vullen, waarna de provincie haar besluit definitief maakt.

Achtergrond
Provincie Fryslân is vanuit haar milieutaak binnen de WABO (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ) het bevoegd gezag voor beide locaties waar Van der Galiën afval verwerkt. De FUMO ziet er voor de provincie op toe dat alles volgens de milieuregels gaat. De locatie in Kootstertille stond sinds juni 2020 onder verscherpt toezicht van de FUMO. Veel gesprekken, waarschuwingen en hoogoplopende boetes leidden niet tot verbetering.

De provincie en de FUMO hebben Van der Galiën meermaals opgeroepen met een goede aanvraag te komen voor een revisievergunning voor Kootstertille. Bij een revisievergunning zijn de bedrijfssituatie en wet- en regelgeving goed op elkaar afgestemd. De optelsom van overtredingen en gedrag leidde er toe dat het college begin dit jaar voornemens was om de vergunning in te trekken. Dit gold ook voor het bedrijf in Wâlterswâld omdat de situatie daar ook niet op orde is.

Geef een reactie